כדי לדבר על אחריות מקצועית של סוכן ביטוח, אולי כדאי שנגדיר מי זה סוכן ביטוח. על פי חוק חוזה הביטוח... ועל פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח... סוכן ביטוח, בפשטותו, הוא זה שעוסק בתיווך ביטוחים. זה הכל? לא, פסיקת בתי משפט רואה בסוכן הביטוח הרבה יותר מאשר "מתווך". לפחות, כשזה נוגע ליצירת חוזה ביטוח, ופועלו.

 

 

מהי אחריותו המקצועית של סוכן ביטוח?

 

על פי הפסיקה, אחריותו המקצועית של סוכן ביטוח - נוגעת בתחומי אחריות נוספים. על הסוכן להיות נאמן, יועץ, איש סוד, שליח וכן הלאה. מכאן, סוכן ביטוח נהנה מאחריות מקצועית הנוגעת לתחומי משפט הרלוונטיים לאנשים המבצעים בדיוק את תחומי אחריות אלו. דהיינו, החוקים המשפטיים החלים עליו נוגעים בדיני נאמנות, דיני רשלנות בייעוץ, דיני שליחות וכן הלאה. אם כן, לא תיווך גרידא.

 

על סוכן ביטוח חלים תחומי אחריות בשני מישורים, אשר עלולים להוליד קונפליקט מסוים. מצד אחד, על הסוכן להיות באחריות מקצועית כלפי המבטחת, ומצד שני, כלפי המבוטח. כלומר, על הסוכן "לתווך" בין שני גורמים. גורמים, שאפשר שיהיו להם, פר הקשר, רצונות מנוגדים.

 

באופן מעניין, באם הסוכן יהיה נא חורג מסמכויותיו, או מתרשל – הרי שהאחריות לכך, היא על המבטחת. זאת לאור שבתי המשפט קבוע כי על המבטחת האחריות לבחור סוכן ביטוח מהימן. אך, על המבטחת, האפשרות לחזור על סוכן הביטוח. כלומר, בהינתן הפרת נאמנות, חריגה מסמכות, ענייני אחריות מקצועית – הרי שסוכן הביטוח חשוף באחריות מוגברת לתביעות מסוג אלו.

 

 

אחריותו המקצועית והאישית של סוכן הביטוח

 

כאמור, לסוכן הביטוח חובת זהירות כלפי המבוטח. כמו גם, כלפי המבטחת. מתוקף כך, לסוכן הביטוח אחריות מקצועית, כדלקמן:

 

1. להחזיק במיומנות ובמידת זהירות אשר מצופה מסוכן כשיר, נבון וסביר. לנהוג לפחות במידת הסבירות, הכשירות והתבונה, כפי שהנ"ל היה נוהג באותן נסיבות.

 

2. להעניק ייעוץ מקצועי בעניינים רלוונטיים לתחום הביטוחי, מעבר לעניינים אשר פורטו באופן ישיר ומפורט בידי הלקוח.

 

מפאת דיני השליחות, תוטל על הסוכן אחריות מקצועית כל אימת שישמש כשליח במובן המשפטי של המילה. כל עוד יש באפשרותו של סוכן הביצוע לבצע פעולות שיש אפשרות שישפיעו על מצבו המשפטי של המבוטח, אפשר שייקרא שליח. להלן תחומי האחריות הנוגעים ונובעים מדיני השליחות:

 

 

1. לנהוג כלפי מי ששולח אותו, באופן נאמן ולפעול על פי הוראותיו של השולח.

 

2. לחשוף בפני השולח כל ידיעה רלוונטית ולמסור לידיו כל מסמך הנוגע לנושא השליחות. לתת לשולח דין וחשבון על פעולותיו, של סוכן הביטוח, כשליח.

 

3. להיות נאמן, במובן של אי החזקת נאמנות סותרת וכפולה.

 

4. אי תיעדוף טובה אישית וקבלת טובת הנאה אשר אינה בהסכמת השולח.

 

 

על כן, בענייני שליחות – סוכן הביטוח הוא שליח הן עבור המובטח, והן, לעתים, עבור המבטחת. ישנם חמישה תחומים, בהן קיימת שליחות סטטוטורית, כאשר הסוכן ייחשב כשליחה של המבטחת, כמו:

 

1. חובת גילוי

 

2. קבלת דמי ביטוח

 

3. משא ומתן לקראת כריתת חוזה ביטוחי

 

4. כריתת חוזה ביטוחי

 

5. קבלת הודעות מהמבוטח

 

 

תחומי אחריות בדיני הפיקוח המוטלים על סוכן הביטוח

 

דיני הפיקוח מכתיבים תחומי אחריות מסוימים, כמו לדוגמה:

 

1. איסורים הנוגעים לתיאור מטעה.

 

a. דהיינו, אין לתאר, תיאור מטעה של עסקת ביטוח. בין אם מדובר בפרסום לציבור ובין אם מדובר בעסקה ייעודית המוצגת בפני לקוח.

 

b. איסור מטעה נוגע גם לפרטים הנוגעים לסוכן הביטוח עצמו, כמו:

 

i. שם המבטח או שם הסוכן

 

ii. ותק הסוכן

 

iii. הצטיינות הסוכן

 

iv. מוניטין הסוכן

 

v. מצב הכספי של הסוכן

 

vi. היקף עסקי הסוכן

 

c. איסור מטעה נוגע גם לעסקה הביטוחית:

 

i. מהות העסקה הביטוחית

 

ii. היקף הכיסוי הביטוח

 

iii. סייגים לכיסוי הביטוחי

 

iv. תנאים מוקדמים לקיום הכיסוי הביטוחי

 

v. משך תקופת הביטוח

 

vi. אפשרויות של המבטחת או המבוטח להפסיק את תקופת הביטוח

 

vii. דמי ביטוח כמו גם תשלומי ביטוח אחרים

 

viii. עניינים הנוגעים לדמי ביטוח מקסימליים. כאלה, המותרים על פי דין

 

ix. שיעור ריבית על אשראי שניתן להביא לתשלום על פי חישוב שנתי

 

x. השוואת דמי ביטוח, לדמי ביטוח רגילים או מקובלים. או כאלה, אשר נדרשו בעבר עבור אותו מבטח ומבטחים אחרים.

 

xi. התאמתם של תנאי פוליסה עבור תנאים אשר אושרו או נקבעו על פי דין. או לתנאים רלוונטיים אחרים.

 

xii. חוות דעת שניתנה לגבי המבטחת או העסקה הביטוחית, בידי אדם אחר.

 

 

למידע נוסף על נושא זה, ולייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, ניתן לפנות למשרדנו. משרדנו מייעץ ומייצג לקוחות מעל ל-20 שנים, כמו גם זכה בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים. 


עודכן ב: 09/01/2023