לפי דו"ח הביניים שפורסם על ידי ועדת שניט בשנת 2008, ניתנה המלצה לבטל את חזקת הגיל הרך, הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בהתאם לחזקת הגיל הרך, המשמורת ביחס לילדים עד גיל 6 ניתנת אוטומטית לאם. נטיית בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים הייתה ליישם את חזקת הגיל הרך ולקבוע ברובם המוחלט של המקרים משמורת על ילדים עד גיל 6 לאם. בד בבד קבעו הערכאות המשפטיות זמני שהות עם הילדים עבור האב.


כמו כן, ועדת שניט סברה כי מן הראוי לבטל את המושגים "משמורת" או "חזקה" לנוכח התפיסה שטובת הילד צריכה להיבחן פרטנית על ידי בית המשפט תוך מיצוי חובתם של שני ההורים למלא את אחריותם ההורית כלפי ילדיהם. לפיכך, הומלץ כי נושא האחריות ההורית ייבחן לפי מאפייניו הייחודיים של כל תא משפחתי בנפרד וזאת במגמה להביא לצמצום המאבקים בין הורים ביחס להגדרתם ההורית.


מה המשמעות של קביעת משמורת משותפת עבור ההורים?


המונח משמורת משותפת מבטא הסדר משפטי שבו אחרי הפרידה והגירושים, שני ההורים מקבלים הגדרה הורית שווה וזאת בדומה להגדרתם בתקופה שבה היו נשואים זה לזו. בהתאם להמלצות ועדת שניט, לשם שמירה על טובת הילד קיימת חובה לבטל את המדרג השונה בין ההורים לאחר הגירושים. לפי הוועדה, טובת הילד מחייבת כי שני ההורים יקבלו מעמד הורי שווה, וזאת גם במצב שבו חלוקת זמני השהות עם הילד אינה שווה.


משמורת המשותפת וחלוקת זמני שהות עם הילדים


חשוב לציין כי גם במקרים שבהם נקבע כי חלוקת זמני השהות בין ההורים היא שווה או כמעט שווה, לא תיתנן באופן אוטומטי להורים הגדרה של משמורת משותפת, ולפיכך חשוב לבקש הגדרה הורית שווה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה, במהלך הליך הגישור בעניין המשמורת או במסגרת תביעה המתנהלת בפני בית משפט.


בעת הנוכחית, הורים שחולקים משמורת משותפת על ילדיהם ברוב המקרים יחלקו זמני שהות שווים עם הילדים. במצב שבו מדובר בחלוקת זמני שהות שאינם שווים ההגדרה ההורית תכונה "אחריות הורית משותפת" ולא משמורת משותפת.


הנחת היסוד במשמורת משותפת היא כי זמני השהות עם הילד נחלקים באופן שווה בין ההורים. עם זאת, ניתן לחרוג ממתכונת זו לפי מאפייניו הייחודיים של התא המשפחתי, וביניהם תנאי עבודתם של ההורים, מרחק מגוריהם זה מזו ורצונם. החריגה מהמתכונת הסטנדרטית תתבצע תוך בחינה והתחשבות בטובתו של הילד ושל הוריו.


האם יבוטלו מזונות הילדים עקב קביעת משמורת משותפת?


יש לציין כי קביעת משמורת משותפת אינה מבטלת באופן אוטומטי ובהכרח את תשלומי המזונות המשולמים באמצעות האב. עם זאת, במקרים מסוימים שבהם נקבעים זמני שהות שווים עשוי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני להפחית את סכום מזונות הילדים.


הפחתת סכום המזונות נובעת מחלוקת זמני השהות. בעבר המונחים משמורת וזמני שהות היו צמודים וקשורים האחד לשני ולכן היה ניתן לראות כי בחלק מפסקי הדין נקבע שתהיה הפחתה של סכום המזונות עקב המשמורת המשותפת. מטבע הדברים, תופעה זו הובילה לבלבול רב בקרב המתדיינים וגרמה לחוסר רצון של אימהות רבות לקבוע הסדר של הגדרה הורית שווה.


לנוכח המלצות ועדת שניט, כיום במקרים רבים הגדרה הורית שווה ניתנת ללא קשר ישיר לזמני השהות עם הילדים ולכן אין להגדרה השפעה על פסיקת סכום המזונות.

 

הפחתת סכום המזונות בעקבות חלוקת זמני השהות עם הילדים


הלכת בית המשפט העליון בע"מ 919/15 פלוני נגד פלונית ואח', ביטאה את התפיסה של בתי הדין למשפחה ובתי הדין הרבניים כי בחלק מהמקרים לא ראוי לקבוע תשלומי מזונות מצד האב, במצבים שבהם נקבעה משמורת משותפת על ילדים קטינים בגילאים שבין 6 ובין 15, ושכרם של שני הצדדים הוא פחות או יותר שווה.


לפיכך, בית המשפט העליון קבע שבמקרים כאלו, יש מקום להפחית את סכום המזונות לנוכח חלוקת זמני השהות. עם זאת צוין כי לחלוקה זו אין כל קשר להגדרה ההורית.


לפי קביעת בית המשפט העליון, ביחס לילדים מעל גיל 6 תחול ההלכה החדשה. על כן, לצורך פסיקת סכום המזונות הראוי, בית המשפט למשפחה יבחן את חלוקת זמני השהות ואת הכנסות ההורים.

 

יש לכם שאלה?

פורום תביעת מזונות - הערך סיכוייך!

 


לגבי ילדים מתחת לגיל 6, פסיקת סכום המזונות תיעשה לפי זמני השהות עם ההורים בלי קשר להגדרה ההורית, וזאת מכוח כללי המשפט העברי המחייב את האב לשאת במזונות ילדיו באופן מוחלט עד גיל 6.