במקרה שסכסוך השכנים מסלים או שאחד השכנים מאיים עליכם, עומד לרשותכם כלי הנקרא "צו למניעת הטרדה מאיימת".


צו למניעת הטרדה מאיימת הוא צו הניתן בחסות בית המשפט למניעת אותה הטרדה מכוחו של חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב - 2001 חוק אשר מטרתו היא להגן על אדם מפני הטרדות ו/או איומים אשר עשויים לפגוע בשגרת חייו, בפרטיותו ובגופו (להלן: "החוק").


מהי הטרדה מאיימת?


בטח יצא לכם לשמוע לא מעט את צמד המילים "הטרדה מאיימת" אך אתם לא בטוחים מה המשמעות לכך.


סעיף 2(א) לחוק מגדיר באופן כללי את המושג "הטרדה מאיימת" כדלקמן: "הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו."


המונח הטרדה מאיימת כולל שני יסודות מצטברים:

 

• האחד - היסטוריה של הטרדה או נקיטת איומים בעבר.

 

• השני - הנסיבות מציבות בסיס סביר להניח, כי אותו אדם יטריד או יאיים שנית ויפגע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו או בגופו של אותו אדם. יסוד זה צופה פני עתיד (ראה בר"ע (מחוזי-י-ם) 179/04 נס שובך נגד מרים ניסים (10.4.2004) וע"א (מחוזי-חיפה) 4666-12-08 אסף דיין נגד רינה יעל אוריאל (21.9.2009)).

 

מהסעיף הנ"ל אנו למדים, כי הפעולות שיכולות להיחשב כהטרדה מאיימת יכולות להיות אחת מאלו:

 

• הטרדה כגון בילוש או התחקות אחר מעשיו ותנועותיו של אדם;

• פגיעה בפרטיות;

• דרך נקיטת איומים בפגיעה באותו אדם, בקרובים לו או במאיים עצמו;

• פגיעה בחירותו, פרטיותו ושלוות חייו אשר יגיעו כתוצאה מיצירת קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

• פגיעה ברכושו, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

 

מהו צו למניעת הטרדה מאיימת ומהן ההגבלות שניתן להטיל באמצעותו?


מטרת הצו היא להגן על כל אדם הסובל מהטרדה אשר יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות: אלימות מילולית, פיזית, פגישה ברכוש, נקיטת איומים ועוד.


צו למניעת הטרדה מאיימת יכול להטיל מגבלות שונות על השכן המטריד דוגמת:

 

• הימנעות מכל יצירת קשר בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר (טלפון, הודעות, מדיה חברתית ועוד);

• להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, רכבו, מקום עבודתו או לימודיו של המוטרד או מכל מקום אחר שהמוטרד נוהג להימצא בו בקביעות;

• להימנע מלשאת או להחזיק נשק (לרבות נשק ניתן לו מטעם אחת מרשויות המדינה).

 

הגבול שבין סכסוך שכנים פשוט לבין הטרדה מאיימת


צו למניעת הטרדה מאיימת פוגע בזכויות אדם ואינו עניין דיוני גרידא. הפעלתו של חוק מניעת הטרדה מאיימת צריכה להיעשות באופן מושכל, כך שתכליתו ומטרתו יושגו ומנגד, שלא לפגוע יתר על המידה בחירויות יסוד של בעל הדין אשר כנגדו ניתן הצו, נוכח הוראות חוק יסוד האדם וחירותו (ראה רע"א 2327/11 פלוני נגד פלוני (28.4.2011), בר"ע 179/04, לעיל).


לכן, בטרם הגשת בקשה למתן צו הטרדה מאיימת או לחילופין אם הוגשה כנגדכם בקשה שכזו יש לבחון האם המעשים או הפעולות בכלל מהווים הטרדה מאיימת.


חשוב להבין כי לא כל סכסוך שכנים מהווה הטרדה מאיימת באופן המצדיק מתן צו לפי החוק. בהקשר זה יש לציין כי המושג "הטרדה מאיימת" הוגדר בהצעת חוק מניעת הטרדה מאיימת, באופן הבא: "המושג 'הטרדה מאיימת' או במקורו בשפה האנגלית 'stalking' מתייחס לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעות בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם, ועל פי ניסיון החיים המצטבר מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד"; וכן: "הטרדה מאיימת גורמת לאדם שכלפיו היא מופנית למתח, לחרדה ולתחושת איום, לעתים עד כדי אי יכולת לקיים שגרת חיים תקינה".


על בית המשפט להתרשם האם הוצגה תשתית עובדתית, בדבר התנהלות המלמדת על הטרדה מאיימת.


בבר"ע 179/04 נס שובל נ' מרים ניסים נפסק על ידי כבוד השופט דרורי כהאי לישנא: "יודגש כי חוק מניעת הטרדה מאיימת, נחקק לאחר חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ויש בו הגבלה לא מעטה על חירות האדם, אשר מבקש הצו רוצה להגבילו. מן הראוי כי הפעלת חוק מניעת הטרדה מאיימת, אשר נתונה לסמכותו של בית המשפט השלום, תיעשה באופן מושכל, כאשר, מצד אחד, תוגשם תכליתו ומטרתו, המגולמת בשמו ובסעיף 1 שבו, ומצד שני, יש להיזהר שלא להיסחף, יתר על המידה, שכן בכך פוגעים אנו בחירויות היסוד של האדם, ובהן חופש התנועה".


גם אם בינכם לבין שכן בבית המשותף אכן יש מערכת יחסים עכורה אין הכרח שמדובר במערכת יחסים העולה כדי הטרדה מאיימת במשעות החוק. זהו נטל שמוטל על מי שמבקש את מתן הצו.


מהן ההשלכות של מתן צו הטרדה מאיימת?


למה כל כך חשוב לבטל צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד או למצער להופכו לצו הדדי. כאשר ניתן צו נגדנו בעניין הטרדה מאיימת מדובר בדרך כלל בשכן או בבן משפחה או "חבר" לעבודה אשר קיבל נגדנו צו למניעת הטרדה מאיימת ולכן כל פעולה מצידנו יכולה להוות הפרה לכאורה של אותו צו למניעת הטרדה מאיימת.


הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת, בין אם מדובר בצו זמני ובין אם בצו קבוע, מהווה עבירה פלילית מסוג "הפרת הוראה חוקית". במידה והמאיים הפר את צו בית המשפט ויצר קשר, איים או הטריד את המתלונן, ניתן לגשת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה אשר עשויה להוביל למעצרו של המאיים ולהגשת כתב אישום נגדו.


המשמעות שהפרה של הצו כאמור יכולה להוביל לנקיטת הליכים פליליים ואף למעצר בפועל.


לפיכך חשוב מאוד שנפעל לאלתר וללא כל עיכובים ותוך ביצוע הפעולות המשפטיות הנכונות תוך מתן ייעוץ משפטי נכון ונבון בכדי להגיע לחוף מבטחים וכדי למנוע הסתבכויות מיותרות.


סיכום


אכן עניין צו למניעת הטרדה מאיימת הינו עניין סבוך ורווי פרטים ומכשולים. אחת הסוגיות הסבוכות בעניין זה היא האם סכסוך שכנים עולה לכדי הטרדה מאיימת כמשמעותה בחוק.


בטרם הגשת בקשה למתן צו כאמור או לחילופין אם הגישו נגדכם בקשה למתן צו הטרדה מאיימת חשוב לבחון האם הנסיבות בכלל מקימות עילה לבקשת הצו ו/או הצדקה למתן הצו שכן הוא פוגע בזכויות יסוד של אדם.


יש להגיש את הבקשה באופן נכון ולאחר היוועצות עם עורך דין סכסוכי שכנים אחרת אתם עלולים להיות חשופים בנוסף להוצאות כבדות.