איסור הזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב – סוגי עסקים, הקנסות והחיובים ומנגנוני ערר

 

במסגרת רפורמה במשק המים הוקמו תאגידי מים והביוב. ביום 1.7.2014 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – התשע"ד 2014.

 

הכללים נועדו להסדיר הזרמת שפכי מפעלים כדי למנוע פגיעה במערכות ביוב ונזקים ומטרדים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה, ומתירים לתאגידי מים וביוב לדגום את שפכי הביוב, ולחייב את המפעלים והעסקים בעלויות טיפול עודפות בשפכי תעשייה. על קביעתו של התאגיד לבצע טיפול מקדים בשפכים או ניטור של שפכים רשאי המפעל לערער.

 

"שפכי תעשיה" – שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטאריים;

 

על פי פסק דינו של בית משפט השלום בעניין אינטל, שפכי תעשיה הם שפכים אשר "לפי טיבם וכמותם נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב".

 

כלומר, משקבע התאגיד כי שפכי מפעלים בתחומו חייבים בטיפול מקדים או ניטור, רשאי הוא לדגום שפכים שמקורם לא רק בתעשייה ולחייבם בקנסות עבור חריגות מהתקן כשפכי תעשייה.

 

איסור הזרמת שפכים

סעיף 3א לכללי תאגידי מים וביוב:

"מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים לביוב ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מתקניו, במקרים שלהלן -

1.     שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב.

2.     שפכים חריגים ללא דיווח או אישור החברה;

לתאגידי המים הוענקה הסמכות להטיל חיובים ולגבות קנסות בגין שפכים חריגים ו/או אסורים המוזרמים על ידי מפעלי תעשייה, עסקים המפעילים מטבח תעשייתי ואחרים, אשר יכולים להסתכם במאות אלפי ₪ ואף מיליוני ₪ בשנה.

 

קביעת תכנית ניטור למפעלים, מיקום וסוג הדיגום

 

הכללים קובעים הוראות העוסקות בטיפול בשפכי "מפעלים" וניטורם, ביצוע דגימות של איכות השפכים לבדיקת ריכוז מזהמים, כאשר למיקום הדיגום השפעה רבה על תוצאות הדיגום ועלויות הטיפול, ונקודת הדיגום משתנה בין סוגי המפעלים השונים בהתאם לתוואי החיבור למערכת הביוב.

 

במקרים של חשש להזרמת שפכים אסורים תאגיד המים יכין תכנית ניטור ובקרה שנתית, עם פירוט כמות הבדיקות שבכוונתה לבצע, סוגם ומיקום עריכתם שתכלול בתיאום עם מפעיל המט"ש, ויודיע למפעל בכל תחילת שנה, כי הוא כלול בתכנית ניטור. המפעל יישא בעלות הדיגום והבדיקות.

 

סעיף 6 לכללי תאגידי מים וביוב 2014 קובע ומפרט את אופן ביצוע הדגימה לגבי כל מפעל, את מספר הדגימות המינימאלי שיש לבצע בכל שנה ואת המרכיבים לבדיקה, כאמור בתוספת השלישית.

 

מפעל רשאי להזרים שפכים חריגים מהתקן בכפוף לחובת דיווח, וקבלת אישור מהממונה בהתאם לערכים המרביים וכמות השפכים.

 

ההודעה למפעל

 

בכל שלב בהליך הדיגום נקבעו מנגנוני ערר, אשר יוגשו לגורם אחר בעל סמכות ובמועדים שונים. ניתן לטעון כנגד כוונת התאגיד לבצע דיגום בשטח המפעל ותכנית ניטור, תוך עמידה בסד זמנים הרלוונטי לאותו עניין.

 

במקרה של דיגום בו נמצאו חריגות, התאגיד יפרט את אופן החיוב ויתריע על דבר העבירה בהודעת חיוב שתשלח תוך 60 ימים מיום קבלת תוצאות הדיגום. חויב המפעל בתשלום כאמור, אין בתשלום משום היתר, הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה.

 

מפעל הרואה עצמו נפגע מהוראה בעניין טיפול מקדים בשפכים, ספיקה ואיכות בשפכי תעשייה, נקיטת פעולה למניעת נזק, זיהום מקורות מים/ים או מפגע תברואתי, רשאי להגיש ערר לממונה במשרד לאיכות הסביבה, ואם רואה עצמו נפגע מהחלטת ממונה א"ס רשאי לערער לבית משפט השלום.

 

באמצעות טיפול משפטי מקצועי ניתן להביא להפחתת החיובים/הקנסות ואולי אף לבטלם.

 

כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. 


עודכן ב: 04/08/2021