חוק לתיקון דיני משפחה מזונות תשי"ט- 1969 מכיר בחבות של הסבא והסבתא לשאת במזונות הנכדים (הקטינים) .חובתם של הסבא והסבתא של הקטין לשאת בתשלום מזונותיו של הקטין תלויה בהתקיימם של שלושה תנאים מצטברים:

ראשית עליהם לדאוג תחילה לסיפוק צורכיהם העצמיים.

שנית , על התובע בשם הקטין, להוכיח כי אינו יכול על אף כל מאמציו , לספק את צרכיו של הקטין מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר.

שלישית על התובע להוכיח לבית המשפט, כי דרישתו מהסבא והסבתא של הקטין לשאת בתשלום דמי המזונות ,הינה המוצא האחרון שנותר לקטין , ושאין ביכולתו של מי מהוריו של הקטין לשלם מזונותיו.

בהתקיימם שלושת התנאים האמורים יטה בית המשפט לחייב את סבו וסבתו של הקטין בתשלום דמי מזונותיו.

יצוין כי לילדיהם הבגירים של הסבים אין עדיפות על הנכדים בקבלת תמיכה כלכלית מהם.

לעומת זאת כאשר לסבים יש ילדים קטינים חובתם לזון את ילדיהם הקטינים קודמת לחובתם לזון את נכדיהם ,ואולם אם לאחר שסיפקו את צרכיהם של עצמם ושל ילדיהם הקטינים, נותר בידם כסף תקום להם החובה כלפי נכדיהם.

חשוב להבהיר כי גם האב יכול לתבוע את הורי האם בהתקיים התנאים שלעיל.

החוק אינו מבחין בין הורי האב להורי האם ,הסבים, מצד שני ההורים חייבים במזונות הנכדים, במידה והתקיימו התנאים אשר ציינתי לעיל. לפיכך אם מוגשת כנגד הורי האב תביעה על ידי אם הנכדים ( בדרך כלל מוגשות תביעות כנגד הורי האב) הם בהחלט רשאים לתבוע מהסבא והסבתא מצד האם להשתתף במזונות הנכדים, באמצעות שליחת הודעת צד ג’ שהינה מעין תביעה לחייבם לפצות אותם במקרה שרק הם יחויבו במזונות מלאים עבור הנכדים.

החוק מאפשר לסבים משני הצדדים לחלק את הנטל באופן שוויוני בהתאם ליכולתם.

להלן שני מקרים בהם חייב בית המשפט את הסבא והסבתא בתשלום מזונות הקטין:

מקרה בו זוג התגרש , האם חלתה במחלת נפש והקטין הועבר לידי אביו אשר גידלו יחד עם אימו המבוגרת. האב היה חולה מאוד והכנסתו היחידה הייתה קצבת נכות וקצבת ילדים אשר לא הספיקו לספק את צרכי הקטין.

האב תבע את סבו וסבתו של הקטין מצד אם הקטין. בית המשפט בחן את זכאותו של הקטין בהתאם לשלושת הקריטריונים שלעיל וחייב את הורי האם והן את אימו של האב , באופן שווה, בתשלום מזונותיו של הקטין בשיעור של 40% מסך הוצאותיו.

מקרה נוסף בו האב ברח לחו"ל למקום לא ידוע , האם הוכיחה כי טרם הגשת התביעה כנגד הורי האב , נקטה בכל האמצעים לאתרו וכן נקטה בכל האמצעים לגביית המזונות באמצעות ההוצאה לפועל . עוד הוכיחה האם כי אין לה יכולת כלכלית לספק את צרכי הקטין לא מעבודה ולא מרכוש . במקרה זה חייב בית המשפט את הורי האב בתשלום מזונות הקטין תוך התחשבות במחסורו של הנכד מחד ויכולתם של הסבים מאידך.

פסיקה זו של בית המשפט מצטרפת לשורה ארוכה של פסקי דין שניתנו לאחרונה , המרחיבים את התפיסה כי טובתו של הילד ורווחתו נמצאות מעל לכל , וכי כאשר קיים חשש שלא ניתן לספק את צרכי מחייתו של הקטין, לא יהסס בית המשפט לפנות לסבו ולסבתו של הקטין.

מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.