אחת ההשלכות החמורות הנלוות להרשעת חייל בבית הדין הצבאי עלולה להיות רישום פלילי אשר נרשם לחובתו במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.

 

אמנם, ישנה רשימה של עבירות קלות אשר הרשעה בהן אינה גוררת רישום פלילי כלל. אלו מופיעות בתוספת השנייה של חוק השיפוט הצבאי וביניהן התנהגות שאינה הולמת, התנהגות פרועה, התנהגות מבישה, אי שמירת ציוד ועוד. אולם הרשעה בעבירות רבות שחלקן אף נפוצות בצבא, כגון היעדרות מן השירות ושימוש בסמים, עלולה לגרור רישום פלילי.


כדי לצמצם את ממדי התופעה שיצרה מצב שבו חיילים רבים הוכתמו ברישום פלילי בגין עבירות פעוטות יחסית שביצעו במהלך השירות הצבאי, נחקק תיקון לחוק השיפוט הצבאי, ולפיו במקרים מסוימים לא ירשם לחייל המורשע בבית הדין הצבאי רישום פלילי מלא, אלא רישום פלילי "מופחת".

 

מהו רישום פלילי "מופחת" ומה יתרונותיו?

 

לרישום פלילי "מופחת" יתרונות משמעותיים לעומת רישום פלילי רגיל. כך, בין היתר, רישום כזה חשוף רק למספר בודד של גורמים, ולכן השפעתו בהווה ובעתיד לגבי החייל היא נמוכה. זאת ועוד, הרישום הפלילי ה"מופחת" נמחק בחלוף חמש שנים מיום ההרשעה, ואז מצטמצם עוד יותר מספר הגורמים היכולים לקבל מידע אודות רישום זה לגבי החייל, ואז השפעת הרישום "המופחת" כמעט ולא קיימת.

 

רישום פלילי "מופחת" - מתי?

 

רישום פלילי "מופחת" ירשם לחובתו של חייל המורשע בבית הדין הצבאי בעבירת עוון, אשר הרשעה בהם גוררת רישום פלילי, במקרים הבאים:


כאשר העונש שנגזר על החייל לא יעלה על 60 ימי מאסר, ואפשר בתוספת 30 ימי מאסר בדרך של עבודות צבאיות או לחילופין שהעונש לא יעלה על ארבעה חודשי מאסר בדרך של עבודות צבאיות. בעבירות עריקות ייזקף לחובתו של החייל רישום מופחת אם העונש לא יעלה על 90 ימי מאסר.

 

ראוי לציון כי במקרים חריגים בהם העונש אינו עולה על האמור לעיל, רשאי בית הדין לקבוע כי הרישום הפלילי שיירשם לחובתו של חייל יהיה רישום פלילי מלא. בדרך זו נוהגים בדרך כלל כאשר החייל מורשע בגין עבירה חמורה מאוד, אך אינו כשיר למאסר. לדוגמא, חיילת שהסגירה עצמה לאחר עריקות ממושכת מאוד של שנים ובעת שהסגירה עצמה היא בהריון.


כאשר חייל מורשע בעבירה של היעדרות מהשירות שלא ברשות ועונשו עולה על שלושה חודשים אך לא עולה על שישה חודשים, רשאי בית הדין לקבוע בפסק דינו כי הרישום הפלילי שיירשם לחובתו של החייל, יהא רישום פלילי מופחת. אולם, פסקי דין כאלה הנם נדירים, לאור התנגדות התביעה, וזאת בהתאם למדיניות הקובעת כי האפשרות לרישום "מופחת" והמבחנים לו מוכרים לבית הדין ואם הנו סבור כי המקרה מתאים לכך, עליו לקבוע ענישה בהתאם.


חשוב לדעת כי הכלל משתנה כאשר החייל הורשע בעבר והוטל עליו עונש מאסר על תנאי

 

במקרה כזה, אם הורשע החייל פעם נוספת בתקופת התנאי שנקבעה, לא יוכל החייל ליהנות מרישום פלילי "מופחת", בין אם בית הדין הפעיל את התנאי ובין אם האריכו.

 

לסיכום, התיקון לחוק המאפשר רישום "מופחת" יוצר אפשרות לצמצום נזק בהווה ובעתיד עבור חייל, שעבר עבירה והוגש כנגדו כתב אישום בבית הדין הצבאי. חשוב להכיר אפשרות זו והיא צריכה להיות מרכיב משמעותי בשיקולים לגבי אופן ניהול התיק ובהחלטות, וביניהן לגבי אפשרות להסדר טיעון.