מהי תחולת חוק השיפוט הצבאי על מי שחדל מהיות חייל?

 

אם חייל ביצע עבירה פלילית במהלך השירות הצבאי הוא יישפט עליה בבית הדין הצבאי. גם אם החייל השתחרר מהשירות, והכוונה לשירות חובה, או שירות קבע או תקופת שירות מילואים פעיל, עדיין חל עליו חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ) בכל ענין הנוגע לעבירה שביצע במהלך השירות (על עבירה משמעתית שביצע משרת מילואים בעת שירות מילואים פעיל, ניתן להעמיד לדין משמעתי עד שלושה חודשים לאחר סיום השמ"פ).

 

אם הוגש כנגד החייל כתב אישום במהלך שירותו, ימשיך המשפט להתנהל בבית הדין הצבאי גם לאחר שחרורו והוא עתיד לרצות עונש מאסר, ככול שייגזר עליו עונש כזה, בכלא צבאי. גם אם לא הוגש כתב אישום עד למועד השחרור משירות, החייל המשוחרר מצוי עדיין תחת תחולת חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ) וניתן להגיש נגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי.

 

אולם, אם עברו 180 ימים מהיום בו חדל להיות חייל והעבירה בה הינו נחשד אינה בגידה במדינה, עריקות, שחרור משירות במרמה או השגת פטור משירות בטחון במרמה, יחדל חוק השיפוט הצבאי לחול עליו לגבי עבירה שביצע בעת שירותו. החוק מגדיר מספר עבירות שלגביהן תחדל תחולת החוק לגבי חייל משוחרר רק לאחר שנה ממועד שחדל מהיות חייל. עבירות אלה הן עבירות שהעונש עליהן הוא מאסר שנתיים ומעלה, או עבירה שאינה צבאית שהיא פשע וכן עבירה של גרימת מוות ברשלנות או גרימת מוות בנהיגה רשלנית.


ראוי לציין כי אם מדובר בעבירה שבוצעה ע"י מספר חיילים, היציאה מתחולת חוק השיפוט הצבאי של כל אחד מהם, תהיה רק כאשר האחרון מהם יוצא מתחולת חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ).


חשוב מאוד להבין כי גם לאחר יציאה מתחולת חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ) ולא מהווה הדבר התיישנות העבירה כמוגדר בחוק סדר הדין הפלילי. לכן, קיימת אפשרות כי הפרקליטות הצבאית תעביר את הטיפול בהליך הפלילי אל הפרקליטות האזרחית לניהול המשפט בבית המשפט האזרחי. אולם, הליך כזה הנו נדיר וננקט במקרים חריגים ואילו ברוב המקרים, כאשר החייל יוצא מתחולת חוק השיפוט הצבאי (החש"ץ), נסגר המקרה ללא הגשת כתב אישום.

 

מדוע חשוב להכיר את החוק בעניין זה?

 

הכרת החוק חשובה לחייל המשוחרר על מנת שידע לתכנן את התנהלותו לאחר השחרור משירות צבאי, למשל אם החייל המשוחרר מתכן יציאה לחו"ל לתקופה ממושכת. הכרת החוק חשובה גם אצל הסנגור במקרה בו החייל מיוצג, על מנת שיידע להתנהל מול התביעה הצבאית, למשל הגשת בקשה לזירוז הליכים על מנת להביא לסיום המקרה ולאפשר לחייל המשוחרר נסיעה ארוכה לחו"ל או עמידה על זכויות החייל במקרה שכבר יצא מתחולת חש"ץ, ועוד.

 

סיכום

 

גם לאחר שחרור משירות צבאי חלה תחולת חוק השיפוט הצבאי (חש"ץ) על החייל לגבי עבירה שביצע בתקופת שירותו הצבאי. תחולה זו קצובה בזמן – לגבי רוב העבירות למשך מאה ושמונים ימים ולגבי מספר, עבירות כמפורט במאמר זה, לאחר שנה. אמנם יציאה מתחולת חש"ץ מוקדמת להתיישנות העבירה, אולם למעט מקרים חריגים לא מעבירה הפרקליטות הצבאית תיק להמשך טיפול במערכת המשפט האזרחית וסוגרת את התיק. חשוב כי החייל וסנגורו יכירו את החוק בעניין זה על מנת שידאו לתכנן ולנהל את דרך התנהלותם באופן הנכון.