חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חל גם לגבי חייל בשירות סדיר ולמעט חייל בשירות קבע. המדובר למשל

במקרה בו חייל שיחק כדורגל, עם חבריו, במהלך חופשתו מחוץ לבסיס, ונחבל תוך כדי משחק; במקרה

כדוגמת זה, יכול החייל לפנות למפקדו, ולבקש ממנו למלא דו"ח פציעה לגבי מקרה החבלה. לאחר שהחייל

ישתחרר משירות החובה, יוכל להגיש תביעה לקצין התגמולים. יצויין כי על אף שבתביעה מסוג זה, על מנת

שהחייל יוכל לקבל תגמולים, דרגת נכותו צריכה להיות לפחות 20% מומלץ בכל מקרה להגיש את התביעה כדי

שבעתיד, במידה ותהיה החמרה במצבו הרפואי של החייל, יוכל החייל לפנות, בכל עת לבדיקה נוספת.