בימים אלו חוקקה הכנסת את החוק למחיקת חובות בהוצאה לפועל. אין ספק כי מדובר בחוק שמחולל מהפך של ממש בעניין מחיקת חובות, שכן עד כה הדרך למחיקת חובות לחייבים עם חוב בסכומים ניכרים הייתה באמצעות הליך של פשיטת רגל בלבד.


במסגרת החוק החדש המחוקק הקנה סמכות לתת הפטר מחובות, סמכות שהייתה נתונה עד כה רק לשופט בית משפט מחוזי בהליך של פשיטת רגל, כמו גם לרשם ההוצאה לפועל. חוק זה אף מוגדר כ"חוק שמיטת חובות" כסמל לשנת השמיטה שבה אנו מצויים כיום.


דף חדש לחייבים שאפסו הסיכויים להחזרת חובותיהם


באמצעות חוק השמיטה יימחקו חובות בסכומים ניכרים של מי שמוגדר כחייב מוגבל באמצעים. בדרך כלל מדובר בחייבים רבים שאפסו סיכוייהם להחזיר את חובותיהם לנושיהם השונים ומשלמים מדי חודש בחודשו סכום חודשי זניח שנקבע להם, סכום שאין בו אפילו כדי לכסות את הריבית הנצברת בתיק. בכך המחוקק נתן מענה למצב שבו לא החייב ולא הנושה היה יוצא נשכר.


המחוקק השווה במידה מסוימת את הדין החל על חייבים פושטי רגל לדין החל על חייבים מוגבלים באמצעים, כאשר המכנה המשותף הוא היותם חייבים פירעון שאינם יכולים לפרוע את חובותיהם.


החוק החדש מאפשר שיקום והבראה כלכלית של החייב והחזרתו למעגל היצירה והעשייה. לחייבים אלו יתאפשר לפתוח דף חדש בחייהם. החוק יספק לרבים מהם קרש הצלה באמצעות מחיקת החוב, דבר שיאפשר להם לראות קרן אור באפילה שבה הם מצויים, בדיוק כמו לחייבים פושטי רגל.


התנאים לקבלת הפטר לחייב מוגבל באמצעים


הפטר לחייב מוגבל באמצעים יינתן לחייבים שעומדים בקריטריונים הבאים: חייב שהוכרז מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים שלפני הגשת הבקשה להפטר בהוצאה לפועל, היקף חובותיו לנושיו אינו עולה על 800 אלף שקלים, כאשר מדובר בחובות בהוצאה לפועל וכן בחובות הנגבים מחוץ להוצאה לפועל כגון חובות לעיריות ולרשויות המס, חובותיו לגורם יחיד אינם עולם על 400 אלף שקלים, ובלבד שהחייב עמד בצו התשלומים שנקבע במסגרת הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים במשך שלוש השנים האחרונות. נוסף על כך ולא פחות חשוב, החוק מיועד לחייב שאין לו נכסים בעלי ערך שניתן לממשם.


המחוקק הוסיף וקבע כי מסירת מידע כוזב על ידי החייב יוביל לביטול ההפטר. כך למשל, חייב שיעלים מידע אודות נכסים השייכים לו, כגון נכסי מקרקעין, חשבונות בנק, מניות, רכבים, זכויות תביעה וכדומה, יסתכן בביטולו של ההפטר ובהחזרתו כחייב לתיקים בלשכת ההוצאה לפועל.


ההפטר לא יחול על חוב מזונות, חוב קנסות חניה או קנסות פליליים אחרים ולא על חובות שנוצרו במרמה. חובות אלו יעמדו בעינם ולא יימחקו. תנאי נוסף להפטר הוא שאין בקשת פשיטת רגל שעומדת על הפרק ולא מתנהלים הליכים משפטיים כנגד החייב או הליכים שטרם הוכרעו.


לשם קבלת ההפטר המיוחל יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל שיבחן האם החייב אכן עומד בתנאי החוק, ואם כן הדבר יפורסם ברשומות ובעיתונות ותישלח הודעה לכל נושיו של החייב והללו יוכלו להגיש השגותיהם על כך לרשם ההוצאה לפועל.


ימים יגידו האם החוק אכן משמש לתכליתו: מתן הפטר ופתיחת דף חדש בחייהם של מעוטי אמצעים שנקלעו בתום לב לחובות כבדים.

 

מאת עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק