הטרדה מינית והתנכלות: עבירות פליליות ואזרחיות

המטריד מינית או מתנכל מינית לאדם, עובר עבירה פלילית, ואף עשוי להיתבע גם במישור האזרחי לתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק או לפיצויים נזיקיים.

 

נקיטת אמצעים בידי מעביד

 

מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות לרבות פגיעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ולבירור התלונה לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות קביעה ופרסום תקנון, מינוי ממונה ופרסום עיקרי החוק.

 

מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן.

 

כפי שנקבע המעביד חייב לפרסם את התקנון בין עובדיו, ואם לא עשה כן צפוי לקנס, ואף יהיה אחראי לכל פגיעה שנעשתה עקב הטרדה מינית או התנכלות, שעשה עובדו או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

 

מעביד יכול לעשות שימוש בתקנון אולם לצורך קיום חובותיו של המעביד לפי החוק למניעת הטרדה מינית, על המעביד לערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

 

מה היא אי הסכמה?

 

ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית; חובה זו אינה חלה לגבי אלה:


סחיטה התייחסות מבזה או משפילה ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד לגבי המעשים ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול של קטין, חסר ישע ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי של המטופל במטפל לגבי מעשים אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.

 

מה אינו הטרדה?

 

למרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או למיניותו של אדם.

 

עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.

 

מהי התנכלות על פי חוק למניעת הטרדה מינית, וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה?

 

התנכלות היא כל אחד מאלה: אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה, כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.

 

ואולם לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד דוגמא ממונה המונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעתו החד פעמית למגע מיני, מעביד המפטר עובדת עקב סירובה להצעתו החד-פעמית למגע מיני.

 

מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית בשל התנכלות כאמור. מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות כאמור בסעיף זה עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר; המעביד או הממונה מרעים את תנאי העבודה שלה בשל כך.

 

הגנת תלונת שווא

 

תביעת שווא במשפט על התנכלות, יוכלו המעביד והממונה לטעון להגנתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה או התלונה הוגשו על סמך פרטים שאינם נכונים.

 

מהי מסגרת יחסי עבודה על פי חוק למניעת הטרדה מינית?

 

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה מתקיימת בכל אחת מארבע נסיבות אלה: במקום העבודה, במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד, דוגמאות: אולם שבו מציגים המעביד ועובדיו תערוכה של מוצרי המעביד.

 

מכון להכשרה או להשתלמות שבו מתקיים קורס מטעם המעביד, מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם המעביד לעובדיו, תוך כדי עבודה (לדוגמה נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה), כגון לשם ישיבת עבודה מחוץ למקום העבודה. תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא כגון בביתו של ממונה.