חברה אשר עוסקת בתחום המסעדנות והמזון, המפעילה מסעדה, הגישה בקשה לאגף הרישוי למתן רישיון עסק לרוכלות מזון מרכב.

 

רשות רישוי עסקים בעיריית תל אביב-יפו דחתה את הבקשה בנימוק כי בעיר תל אביב חל איסור על כל רוכלות חדשה, מכוח חוק רישוי העסקים, ומתוקף חוק העזר לתל-אביב – יפו (רוכלות), תשס"א – 2001.


החברה עתרה לבית-משפט לעניינים מנהליים וטענה, כי מדיניות העירייה וחוק העזר בטלים בשל היותם בלתי חוקיים ובלתי חוקתיים. עוד טענה העותרת, כי החלטת מנהל אגף רישוי עסקים הינה גורפת ולא מנומקת ופגעה בזכותה של העותרת לחופש העיסוק. לעומת זאת, בערים אחרות ברחבי הארץ קיים הסדר המאפשר רוכלות ניידת. ואף ניתנו רישיונות לרוכלות מרכב בעיר תל אביב לרכבי גלידה.

 

המסגרת הנורמטיבית -

 

חוק רישוי העסקים מגדיר רוכלות כעיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה של קבע, או מרכב נייד.

 

על פי סעיף 2א לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הרישוי") רשות הרישוי רשאית לאסור רוכלות באזורים מסוימים, להגביל את מספר רישיונות הרוכלות באזורים מסוימים, או לאסור סוגים מסוימים של רוכלות.

  

בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות

 

לצד חוק הרישוי וצו רישוי עסקים שהוסדרו בחקיקה הראשית, ישנם חוקי עזר עירוניים והחלטות הרשות ומתאימים את דרישות החוק למדיניות של כל רשות, ובית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות.

 

בית המשפט קבע, כי חוק העזר לתל אביב אינו קובע איסור מוחלט על כל רוכלות בעיר.

  

"בהוראות החוק מופיעות אמנם סמכויות הרשות להטיל הגבלות, אך זאת בכפוף לתכליות שלשמן רשאית הרשות להשתמש בסמכותה להטיל הגבלות והן מניעת פגיעה בפרנסה של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, או התחשבות בצרכי הסדר הציבורי".

 

ועוד –

 

"חוק העזר משנת 2001 הוסיף מגבלות בכך שקבע כי רוכלות מותרת רק בשוק הכרמל, בשוק התקווה ובמעברים הציבוריים שבקניונים ובמרכזים מסחריים סגורים. בשנת 2011 אף תוקן חוק העזר, כך שהתווסף גם פארק יהושוע באזורים מסוימים שלו כמקום רוכלות אפשרי נוסף".

 

ניתן להגביל את חופש העיסוק מכוח החוק ובאופן מידתי

 

בית המשפט הכריע, כי שעה שאיסור מוחלט על רוכלות בעיר מנוגד להסמכה שהוענקה לעירייה בחוק רישוי עסקים, לחוק העזר והן להחלטת רשות הרישוי משנת 1979, שקובעת כללים באשר לרוכלות ניידת מרכב, ושקובעת את האזורים המותרים לרוכלות מסוג זה, הרי שנעדר הסמכה בחוק ואינו מידתי.

 

בית המשפט חזר וציין, כי מדיניות עירית תל אביב לאסור לחלוטין כל רוכלות חדשה נפסלה ע"י ביהמ"ש העליון בבג"ץ הורה.

  

כאמור, יש סמכות להטיל הגבלות על רוכלות בכפוף למטרות האמורות לעיל, אך אין כל הוראה בחוק המאפשרת לעיריה לאסור לחלוטין כל רוכלות חדשה שהיא, והחלטה כזו מנוגדת לכללי המשפט המנהלי ואינה חוקית.

 

לסיכום, העתירה התקבלה והדיון בבקשת הרישיון חזר לגורמי הרישוי בעירייה, לצורך דיון מחדש ומתן החלטה מנומקת, בהתבסס על נסיבות המקרה הספציפי.