בעסקה לפינוי בינוי נחתם הסכם בין יזם לבין בעלי דירות בבית משותף, אשר במסגרתו נהרס המבנה ומוקם בניין חדש במקומו על ידי היזם אשר אחראי להוציא את הפרויקט אל הפועל, וזאת בתמורה לקבל זכויות מבעלי הדירות. כך, הדיירים זוכים לקבל דירות חדשות במבנה חדש, לרבות תשתיות חדשות, ואילו היזם מקבל בתמורה זכויות במקרקעין.


לא ניתן לבצע תהליך של פינוי בינוי ללא הסכמת מרבית הדיירים בבית המשותף, ולכן, כדי לקדם את הפרויקט יש לקבל תחילה אישור מבעלי הדירות במסגרת אסיפת דיירים. לאחר מכן בעלי הדירות יבחרו מספר נציגים, אשר ייצגו את האינטרסים שלהם מול היזם, הקבלן, הרשויות והגורמים האחרים. נציגות הדיירים תפעל ללא קבלת תמורה לצורך קידום הפרויקט.


חשוב להבין כי אמנם לא חובה למנות נציגות של בעלי הדירות, אולם יש לה תפקיד משמעותי בשמירה על זכויותיהם של הדיירים ובהתקדמות מהירה ויעילה של הפרויקט.


מהם התפקידים העיקריים של הנציגות, ומהן הפעולות שאסור לה לבצע?


לא צריך לחשוש: בעלי הדירות אינם צריכים לחשוש ממינוי נציגים אשר יפעלו בשמם, משום שנציגות הדיירים אינה רשאית להתחייב או לחתום על מסמכים בשמם בשום אופן.


לאחר שדיירי הבית המשותף מחליטים להתחיל בתהליך פינוי בינוי, הנציגות שתיבחר תפעל לאתר את היזם המתאים ביותר ותבחר עורך דין שייצג את בעלי הדירות במסגרת הפרויקט. מדובר בייעול התהליך, מכיוון שהנציגות רשאית לייצג את בעלי הדירות שבחרו אותה, וכך אין צורך לנהל משא ומתן נפרד עם כל אחד מהדיירים בנפרד.


לאחר מכן תבחן נציגות הבית המשותף את התקדמות הפרויקט בכל שלביו, תוך תיאום וניהול משא ומתן בין הגורמים השונים. את כל המידע מחויבת הנציגות להעביר לדיירים בשקיפות מלאה ובצורה שוטפת.


כיצד נבחרים הדיירים אשר ייצגו את כלל בעלי הדירות?


תהליך בחירת הדיירים לנציגות יתבצע במסגרת אסיפה כללית של דיירי הבניין, על פי הכללים אשר קבועים בתקנון הבית המשותף. בעלי הדירות יוכלו לבחור או לבקש להיות חלק מהנציגים על פי ראות עיניהם.


חשוב מאוד שהנציגות לא תמנה דיירים רבים מדי, וזאת כדי לשמור על יעילות פעילותה, אולם יש למנות לפחות שני בעלי דירות מהבית המשותף שישמשו כנציגים. כאשר מדובר במספר בניינים שמעוניינים לקדם הליך פינוי בינוי משותף, יש למנות שני נציגים לפחות מכל בניין.


במסגרת פעילותה של הנציגות, יש למנות מזכיר אשר תפקידו לרכז את המפגשים השונים ולתעד אותם, איש קשר לקבלת פניות, התנגדויות ושאלות מבעלי הדירות, אחראי על החוזים וההסכמים מול הגורמים השונים, וכן דובר שיהיה אחראי על עדכון שוטף ועריכת מפגשים קבועים עם בעלי הדירות.

 

יש לך שאלה?

פורום פינוי בינוי | התחדשות עירונית


נציגות הבית המשותף אחראית לפנות לאנשי מקצוע, לגבש לוחות זמנים, לאתר יזם ועורך דין ולעתים גם בעלי מקצוע נוספים, לבחון וללוות את הפרויקט בכל השלבים השונים כבר משלב המשא ומתן עם הגורמים השונים, לדאוג לאינטרסים של בעלי הדירות, לעדכן אותם בצורה שוטפת ורציפה, וכן לתעד את הישיבות והמפגשים.


ואולם, נציגות הדיירים אינה מוסמכת לחתום על הסכמים בשמם של הדיירים השונים, ולא באה להחליף אף אחר מבעלי המקצוע הכרוכים בפרויקט, לרבות יזם, עורך דין, קבלן וכדומה.