במסגרת התביעה נטען כי הפגמים והליקויים מדברים בעד עצמם, והנתבעים נדרשו להוכיח שלא התרשלו בתכנון תוספת הבניה. התביעה התבססה בעיקרה על העובדה שהן האדריכל והן המהנדס חתמו על הבקשה להיתר הבניה כאחראים לביקורת ביצועו התקין של המבנה, כפי שמפורט בתוכנית הבניה שהוגשה לוועדה המקומית.


הנתבעים, האדריכל והמהנדס, טענו במסגרת כתב הגנתם ובסיכומיהם כי מעבר לתכנון המבנה, עבודתם לא כללה פיקוח עליון על הבניה, לא ניהול הפרויקט באתר הבניה ולא פיקוח צמוד ולכן לא חלה עליהם כל חובה לפצות את התובעת. בנוסף, טענו שכיוון שהתובעת לא שכרה את שירותיו של קבלן רשום הרי שעליה לשאת בעלויות ליקויי הבניה.


במסגרת ניהול התיק בבית המשפט, מונו מומחים לבחון את שווי הליקויים ואת ירידת הערך שנגרמה לדירתה של התובעת כתוצאה מרשלנות האדריכל והמהנדס בתכנון תוספת הבנייה.


בסיכומים שהוגשו לבית המשפט כתב עו"ד נרקיס לביא בין היתר כי נטל השכנוע מוטל על "המוציא מחברו". אשר על כן, התובעת היא הנושאת בנטל השכנוע לגבי יסודותיה העובדתיים של עילת תביעתה ואילו הנתבעים נושאים בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיה העובדתיים של טענות ההגנה. ברי לנו, הנתבעים לא עמדו בנטל השכנוע להוכחת טענתם (ודרושה בנסיבות רמת הוכחה גבוהה), כי חרף חתימתם כאחראים על הביצוע בתוכנית ההגשה ומינוים כנ"ל בהיתר הבנייה, הנתבעים הם אשר שימשו אחראים על הביצוע בפועל.


ברור הדבר כי ניסיונם של הנתבעים, כל אחד בתורו וכולם יחדיו, להטיל בתובעת "אשמה", מקום בו מונו ובפועל היו אחראים על הביצוע נדונו לכישלון חרוץ.

 

הנתבעים לא השתמשו במיומנות המצופה מהם כאדריכל וכמהנדס 


בנוסף נטען, כי הנתבעים התרשלו בתכנון או באחריותם לביצוע שלד המבנה והינם אחראים להתרשלותם של כל אדם או גוף אשר נטל חלק בבניית הדירה או במסירתה לידי התובעת – וזאת כמשמעות המונח בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. לפי סעיף זה, משהנתבעים לא השתמשו במיומנות המצופה מהם כאדריכל וכמהנדס סבירים ומשלא נהגו במידת הזהירות המתבקשת בה היה נוהגים בעלי מקצוע בתחומם, הרי מדובר בהתרשלות ומכאן שיש לחייבם בגין הנזקים שנגרמו לתובעת.


לאחר ששמע בית המשפט את טענות הצדדים ובחן את חוות הדעת הוציא תחת ידו פסק דין, לפיו חויבו המהנדס והאדריכל לשלם לתובעת סך של 40 אלף שקלים בגין הנזקים ובנוסף לשלם לתובעת הוצאות ושכר טרחת עורך דין.


יש לדעת כי אחריותם של הנתבעים, כמתכנני שלד הבניין, במסגרת חובתם לפיקוח עליון וכאחראים לביצוע שלד, מעוגנת בחוק ומטילה עליהם חובה לבצע את עבודתם נאמנה.


יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי.