לעיתים קרובות השוכר חותם על הסכם שכירות לאחר ניהול משא ומתן ארוך ומייגע והלכה למעשה כאשר הינו נכנס לדירה מתגלה כי הדירה אינה כפי שתוארה בכתב, קיימים ליקויים רבים כגון נזילות, קירות מתקלפים, תשתית לקויה, שיפוצים בבניין אשר לא נמסרה הודעה אודותיהם בעת חתימת ההסכם וכשלים רבים נוספים אשר מונעים הלכה למעשה מגורים סבירים כפי שהובטח.

 

מה קורה במקרים כגון אלו כאשר השוכר מבקש לבטל את החוזה ולהתגורר בדירה אולם המשכיר מסרב לעשות כן?

 

בשורה ארוכה של פסקי דין נדונה סוגיה זו בהרחבה וביניהם פסק הדין אשר ניתן בבית משפט השלום בתל אביב המפרט מקרה של ביטול חוזה לאחר חתימה.


פסק הדין מפרט עובדות בהן השוכרים התקשרו עם המשכיר לשכירת בית לתקופה של עשרים וארבעה חודשים. הצדדים ניהלו משא ומתן ארוך ועובר לחתימה על ההסכם שילמו למשכיר סך של 7,500 שקלים על מנת לשריין לעצמם את המושכר.


לאחר שחתמו על החוזה ובדקו את הדירה נתגלו ליקויים במבנה ומחלוקות נוספות בין הצדדים ולכן דרשו ביטול החוזה והשבת עותק ההסכם כולל הסכום ששולם למשכיר. המשכיר סירב משום שלטענתו נגרמו לו נזקים עד להשכרת הבית חודשיים וחצי לאחר חתימת החוזה.


השוכרים טענו כי במשך המשא ומתן אשר התנהל בין הצדדים נתגלעו ביניהם חילוקי דעות קשים ומהותיים ואף הופעל עליהם לחץ מצד המשכיר לשכור את הבית.

 

לנוכח מחלוקות רבות הודיעו השוכרים למשכיר כי אין ברצונם לשכור את הבית ולטענתם המשכיר סרב בתוקף להחזיר להם את ההסכם ושטר החוב אשר ניתן לו באמצעותם. השוכרים אף פנו בכתב למשכיר אולם ללא הואיל המשכיר עמד בסירובו ועמד על קיום החוזה.


המסגרת המשפטית קובעת על פי סעיף 12 לחוק החוזים כי במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.


במקרה המתואר, התברר כי הבעלים של המושכר הינו בנו של המשכיר ולא כפי שנטען המשכיר עצמו. בנוסף המשכיר לא דייק בתאריך מועד חתימת ההסכם כאשר רשם מועד שגוי. זאת בנוסף למסכת של דרישות ושינויים אשר ערך המשכיר בחוזה לאורך כל המשא ומתן לרבות במועד חתימת ההסכם.

 

בהתאם לכך פסק בית המשפט כי טוב היו עושים השוכרים לו היו מציינים את חוסר תוך הלב טרם חתימה על הסכם השכירות אולם בשל העובדה כי השוכרים החליטו לבטל את החוזה מיד לאחר חתימתו מעידה כי לא ניתן לומר כי המשכיר הסתמך על חתימתם וניזוק בשל כך.


מדובר בחוזה שכירות אשר בוטל מיד לאחר חתימתו ופיצוי של חודש אחד של שכירות הינו די והותר. יתרה מכך, על המשכיר להשיב לאלתר את שטר החוב אותו הפקידו בידי המשכיר.

 

עו"ד מלינרסקי: "החוק והפסיקה מעידים כי משא ומתן יש לנהל בתום לב. כאשר קיימים ליקויים במושכר על בעל הבית לפרטם טרם חתימה על חוזה השכירות.


זאת עוד כאשר ידוע למשכיר כי שיפוצים מתעתדים להתבצע מבנה עליו מוטלת החובה ליידע את השוכרים הפוטנציאליים שכן על פי סעיף 6 לחוק השכירות והשאילה יש בכך אי קיום התחייבויות המשכיר כאשר הינו מודע לכשלים העתידיים בדירה ואינו מיידע את השוכרים הפוטנציאליים מבעוד מועד.


ברם, טוב יעשו השוכרים אם בטרם יחתמו על הסכם שכר דירה יבדקו היטב את המושכר ויעגנו בכתב מפורשות בחוזה ליקויים אם קיימים כגון אלו טרם חתימת חוזה השכירות.


חוזה בין משכיר לשוכר חייב לצפות פני עתיד ולכלול פרוט של נזקים עתידיים אשר בעת התרחשותם מוקנית הזכות למשכיר לבטל את החוזה. יתרה מכך, טרם חתימה על חוזה השכירות יש לשקול את תנאיו בכובד ראש זאת על מנת שאם ייווצר מצב שבו יאלץ השוכר לבטלו - לא ייתקל בחוסר תום לב כגון אי החזרת שטרי חוב או סכום אשר הופקד כערבון טרם כניסת השכירות לתוקף".