תיקון 24 לחוק הגנת השכר, קובע, בין היתר, כי חלה חובה על המעביד לנהל פנקס שכר ותלוש שכר. במידה והמעביד לא יעשה כן, בית הדין לעבודה, רשאי לפסוק לטובת התובע (העובד) פיצוי ללא הוכחת נזק ע"ס של עד 5,000 ש"ח, לכל הפרה.

 
זאת ועוד, המחוקק החמיר עם המעביד וקבע סדרים בעניין נטל ההוכחה לפיהם, בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו.

 
כמו כן,   בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי-תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעביד שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

 
 
המרכיבים שיש לשכלול בתלוש המשכורת:

 
פרטים לגבי העובד והמעביד 
שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו; 
שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.

תאריך תחילת ההעסקה 
ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה. 
לגבי עובד במשכורת - היקף המשרה; לגבי עובד בשכר - הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - גם דירוג העובד ודרגתו.

 
תקופת התשלום
התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר; 
מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר; 
מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר; 
מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יש לציין זאת במפורש; 
 מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה; 
מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה; אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

 
השכר ששולם לעובד
ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה; 
השכר הרגיל; 
תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם- אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום; 
סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; 
סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס; 
 סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון; 
שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה האמורה בפרט 4(1), יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

 
הניכויים 
 ניכוי מס הכנסה; 
ניכוי דמי ביטוח לאומי; 
ניכוי דמי ביטוח בריאות; 
ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו; 
כל ניכוי אחר,שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו; 
סך כל הניכויים.

 
תנאים סוציאליים
תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים  לעובד,  שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר  העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.

פרטי הפירעון 
הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום; 
הסכום בפועל (נטו) לתשלום; 
דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר - מספר החשבון ופרטי הבנק.

שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 6, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק האמור בהתאם לגילו של העובד.

 
 

 


עודכן ב: 09/07/2015