בקשת פשיטת רגל :

 

 

יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה. משרדי בוחן כל מקרה לגופו ומציג את האפשרויות העומדות בפני הלקוח תוך הצגת היתרונות והחסרונות שבהליך ואת ההליכים הצפויים שינקטו כנגדו תוך מתן הסבר מעמיק לנושא ההגבלות שיוטלו הן בהליך פשיטת רגל לפי הפקודה והן כחייב מוגבל באמצעים לפי החוק.

 

במסגרת הליך זה יינתן הסבר מעמיק על האפשרויות למתן הפטר. הכוונה כי לאחר מתן צו הכינוס ובהתאם לתנאים שבחוק (תום לב, עמידה בתנאי התשלום והדוחות התקופתיים) משרדי יפעל למתן צו הפוטר אותך מחובותיך.

 

משרדי מלווה את הלקוח תוך מתן ייעוץ שוטף וליווי משפטי לפרטיים ועסקים המבקשים לגבות חובות מפושט רגל או לחילופין, ייצוג חייבים בהליך של פשיטת רגל, ייצוג מול בתי המשפט והנאמן, ניהול הליכי פשיטת רגל, ייצוג החייב, הסדרי נושים ועוד.

 

הליך פשיטת רגל הוא מצב שאדם נפרד מנכסיו על מנת לכסות את חובותיו. במציאות של היום כמעט ואין נכסים ובעצם הליך זה נותן הגנה של הליכים הננקטים כנגד החייב בהליכי ההוצאה לפועל.

 

הגשת בקשה לפשיטת רגל - לאחר בדיקה והתייעצות של הלקוח עם עו"ד שהחליט כי הפיתרון המתאים ביותר בשבילו לצורך סילוק החובות הוא הליך של פשיטת רגל, יש למלא דוח מפורט שיוגש לכונס הנכסים הרשמי מאומת בתצהיר כולל של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, וכן יש לצרף לבקשה כתב ויתור סודיות לטובת הכונס הרשמי.

 

*ישנה חשיבות גבוהה למלא דו"ח זה בתום לב ובפירוט ככל שניתן.

 

לאחר בחינת הבקשה ודרישת פרטים נוספים במידת הצורך, מגבש הכנ"ר את עמדתו בבקשה וזו מוגשת לבית משפט של פשיטות רגל- בית המשפט המחוזי.

 

צו כינוס:


לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש חייב ובתגובת הכנ"ר לבקשה, מוסמך בית המשפט לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו הכינוס (בד"כ מלווה בצו תשלומים והקפאת הליכים כנגד החייב) מעביר את נכסי החייב לפיקוחו שלו , עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.

 

במקרים בהם מוגשת הבקשה על ידי נושה יקיים בית המשפט דיון בבקשה במעמד הנושה, החייב והכונס הרשמי, בטרם יחליט אם יינתן באותו מקרה צו כינוס - יש להתייעץ עם עו"ד בעניין זה.

 

במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, ייקבע דיון שיתקיים בתום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי.

 

*חשוב לזכור כי במהלך ששת החודשים מיום מתן צו הכינוס יש להגיש תביעת חוב כנגד החייב למשרדי הכנ"ר/מנהל מיוחד.

 

פשרה או הסדר:


על פי פקודת פשיטת הרגל, בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו.

פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם. פשרה זו צריכה להיות בתום לב ויש לדעת כי גם אם תהיה הסכמה של 85% מהנושים ייתכן שבית המשפט המחוזי לא יאשר זאת או שיתנה את הפשרה בשינויים קלים.

 

שלבי ביניים:


במידה והציע החייב פשרה או הסדר ישקלו הנושים באסיפתם אם יש לקבל את הפשרה או ההסדר.

 

במהלך תקופה זו מקיים הכונס הרשמי חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, לצורך חקירה זו רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייב להתייצב לחקירה. עוד רשאי הכנ"ר לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב, מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. לא לחינם צויין על חשיבות תום הלב של מילוי הדוח וכמובן על יצירת החובות.


משרדי שם דגש על תום הלב וייפרט את ההשלכות הצפויות של הגשת בקשה בחוסר בתום לב.

 

הדיון בבקשת פשיטת הרגל:


אליו מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, רשאי בית המשפט להחליט אחד מאלה:

 

להכריז בצו שהחייב פושט רגל.
לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.
לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר - הפסיקה מראה כי קיים קושי רב ולכן רק במקריים קיצוניים יינתן צו שכזה.


כאמור לעיל לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.

 

סיום ההליך:


הליך פשיטת הרגל בא אל סיומו בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב, לפי בקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים, במתן הפטר לחייב, אי עמידה בצו התשלומים, לבקשת החייב או לבקשת הכונס הרשמי ועוד.