על פי תקנות מיסוי מקרקעין - מס רכישה, בעת רכישת זכות במקרקעין נדרש תשלום מס כפי שמגדיר סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה): "כל הרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה".


למה הכוונה "רכישת זכות"? בעלות, בעלות על חלק מהנכס, שימוש או זיקת הנאה כפי שמוגדרות בחוק.


מס הרכישה משתנה בכל שנה, וכולל הסדרים (בחוק) להקלות או פטור לאוכלוסיות מסוימות (למשל לבעלי מוגבלות בתנאים מסוימים)


המס רגרסיבי, ובנוי על פי מדרגות תשלום מתעדכנות - כיום מעודכן גובה המס לעסקאות שהתבצעו עד לתאריך 15 לינואר, 2019 וזאת על פי שלושה סוגי עסקאות:


1. דירת מגורים שהיא "דירה יחידה".


2. דירות נוספות ל"דירה יחידה".


3. מקרקעין שאינם מיועדים למגורים.


*דוגמא לפטור המוסדר בחוק: נכים ועיוורים הרוכשים דירה בסך של עד 2.5 מיליון שקלים עשויים להיות זכאים לפטור על פי מדרגות מס הרכישה.


כאשר אדם רוכש זכות בחלק מדירה - תשלום המס יהיה ביחס לחלק שנרכש.


*דוגמא לתשלום מס באופן יחסי לחלק שנרכש: כאשר אדם רוכש מחצית דירה ששוויה 2 מיליון שקלים, ישלם מס רכישה בהתאם לעסקה בגובה מיליון שקלים.


דירה יחידה - דירתו היחידה של תושב ישראל (מי שהינו תושב בעת הרכישה או הופך לתושב או תושב חוזר בתוך שנתיים מיום הרכישה). דירה תיחשב, על פי תקנות מיסוי המקרקעין גם אם בנוסף אל הדירה הנרכשת יש בידי הרוכש זכות בעלות על שליש מדירת מגורים או על חצי מדירה שהתקבלה בירושה.


רוכש דירה - כרוכש יחיד יחשבו הרוכש, בן/בת הזוג שגר/ה עמו וילדיהם הקטינים (בתנאי שהם רווקים).


משפר דיור - אם רוכש הדירה מכר דירה אחרת שהיתה ברשותו בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה, או בתוך שנה מקבלת הדירה החדשה מקבלן, ייחשב לצורך חישוב המס כבעל "דירה יחידה".


שיעור מס הרכישה לדירה יחידה (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2019 - 15/01/2020)


חישוב המס לפי מדרגות מצטברות לפי גובה הרכישה, משמעותו חישוב תשלום מס שונה על כל חלק (לפי המדרג).


מדרגה ראשונה - רכישה עד לסכום 1,696,750 שקלים, אין תשלום מס רכישה.


מדרגה שניה - מעל לסכום של 1,696,750 שקלים ועד לסכום של 2,012,560 שקלים, יחול מס רכישה בגובה 3.5%.


*דוגמא: אדם רוכש דירה תמורת 2,012,560 שקלים. על 1,696,750 שקלים לא ישלם כלל מס רכישה, אך על ההפרש (315,810 שקלים) עליו לשלם מס בגובה 3.5% שהם 11,053.35 שקלים.


315,810=2,012,560-1,696,750


315,810 X 3.5%=11,053.35 שקלים.


מדרגה שלישית -מעל לסכום של 2,012,560 שקלים ועד לסכום 5,192,150 שקלים, יחול מס רכישה בסך 5%.


מדרגה רביעית - מעל לסכום של 5,192,150 שקלים ועד לסכום של 17,307,170 שקלים, יחול מס רכישה בסך 8%.


מדרגה חמישית - ברכישה מעל לסכום של 17,307,170 שקלים, יחול מס רכישה בסך 10% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.


שיעורי מס הרכישה לכל דירת מגורים נוספת לדירה יחידה (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2019 - 15/01/2020)


מדרגה ראשונה - על רכישת זכות במקרקעין עד לסכום של 5,194,255 שקלים, ישולם מס רכישה בסך 8%.


מדרגה שניה - על רכישת זכות במקרקעין מעל לסכום של 5,194,225 שקלים, ישולם מס רכישה בסך 10% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.


*דוגמא: אדם רוכש זכות במקרקעין תמורת 10,000,000 שקלים, מס הרכישה יחושב באופן הבא:


עבור 5,194,225 שקלים יש לשלם מס בגובה 8%, שהם 415,538 שקלים + עבור שארית הסכום העסקה בסך של 4,805,775 שקלים, יש לשלם מס בגובה 10%, שהם 480,577.5 שקלים.


כלומר בעבור רכישת זכות במקרקעין שאינו "דירה יחידה", תמורת 10,000,000 שקלים, יעמוד גובה מס הרכישה הנדרש לתשלום על - 896,115.5 שקלים.


שיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במשק חקלאי (עסקאות אשר בוצעו בין התאריכים 16/01/2019 - 15/01/2020)


מדרגה ראשונה - על רכישת זכות במשק חקלאי עד לסכום 428,255 שקלים, , ישולם מס רכישה בסך 0.5% מכלל סכום הרכישה.


מדרגה שניה - על רכישת זכות במשק חקלאי מעל לסכום של 428,255 שקלים, ישולם מס רכישה בסך 5% על כל שקל נוסף מעל לסכום זה.


*דוגמא: אדם רוכש זכות במשק חקלאי תמורת 1,000,000 שקלים, מס הרכישה יחושב באופן הבא:


עבור 428,255 שקלים יש לשלם מס בגובה 0.5%, שהם 2,141.275 שקלים + עבור שארית הסכום העסקה בסך של 571,745 שקלים, יש לשלם מס בגובה 5%, שהם 28,587.25 שקלים.


כלומר בעבור רכישת זכות במשק חקלאי, תמורת 1,000,000 שקלים, יעמוד גובה מס הרכישה הנדרש לתשלום על - 30,728.507 שקלים.