אמנם, כידוע, עובד המתפטר מעבודתו איננו זכאי לפיצוי פיטורין, שכן אלה, במהותם, מוענקים לעובד על ידי המעביד במקרים של הפסקת עבודה כפויה, וכפיצוי על אבדן מקור הכנסתו, אולם, חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע סייגים ומפרט מקרים, בהם למרות שהפסקת ההתקשרות בוצעה ביוזמתו של העובד, עדיין חייב יהיה המעביד לשלם לו פיצוי פיטורין.

 

חוק פיצוי פיטורין: מי זכאי לקבלת פיצוי פיטורין גם במקרה של התפטרות?


עובדים שעבורם הופרשו כספים לקופת הפיצויים (במסגרתו של הסדר עליו חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים), או עובדים שהמעסיק הפריש עבורם כספים לביטוח הפנסיוני (8.33% בכל חודש). במקרה כזה, העובדים לא יהיו זכאים לקבלת פיצוי פיטורין או השלמת הפיצויים במזומן.


כמו כן, עובדים שהתפטרו לאחר שנת עבודה שלמה, או עובדים עונתיים בשנתיים רצופות - שלושה חודשים רצופים בשנה שבהם עבדו 60 ימים לכל הפחות, באחת מהנסיבות הבאות:


• הגעתו של העובד לגיל פרישה.


• פטירת העובד - יורשיו של העובד יהיו זכאים לקבלת פיצוי פיטורין.


• התפטרות של הורה - עובדת לאחר לידה (לצורך הטיפול בילד), לאחר קבלת ילד לאימוץ, לאחר קבלת ילד מאם פונדקאית או לאחר קבלת ילד למשפחת אומנה - הזכאות היא בפרק זמן של תשעה חודשים מהלידה.


• מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן משפחתו.


• בעת הרעה כלשהי בתנאי העבודה - במקרה כזה, על העובד ליידע את המעסיק על פגיעתו בטרם התפטרותו ולתת למעביד את ההזדמנות לתיקון המצב. עובד המתפטר בעת חילופי מעסיקיו, עשוי להיות זכאי לקבלת פיצוי פיטורין (במידה ובחר להמשיך לעבוד במקום עבודתו הנוכחי ויפוטר/ יתפטר בנסיבות המזכות בקבלת פיצוי פיטורין, יהיה זכאי העובד לפיצוי עבור כל תקופת העסקתו).


• פטירת המעסיק, פשיטת רגל או פירוק עסקו של המעסיק.


• שינוי מקום מגורים ומעבר למקום מרוחק - זכאות על פי נסיבות מסוימות וסייגים המפורטים בחוק ובתקנות.


• במקרה של שהייה במקלט לנשים מוכות, לאישה אשר סמוך להתפטרותה שהתה במקלט במשך 60 ימים לכל הפחות.


• במצב של גיוס לכוחות הביטחון (צה"ל, משטרה או שב"ס) או במקרה של התנדבות לשירות לאומי.


• בחירה למשרת ראש רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית וכהונה במשכורת.


• אי חידוש חוזה עבודה קצוב בזמן.


• עובד עונתי אשר עבד לפחות שלוש עונות רצופות ולא הובטחה לו עבודה רצופה במקום העבודה הנוכחי.

 

חישוב פיצויי פיטורין במקרה שהם פיצויי התפטרות


לפני סיום ההעסקה ימלא העובד על גבי טופס 161 א' (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) פרטים אישיים ותקופת העסקתו אצל המעסיק הנוכחי. כמו כן, יידרש למלא בטופס זה את מקומות העבודה הנוספים בהם עבד במהלך תקופת ההעסקה אצל המעסיק הנוכחי (ופירוט תשלומי פיצויי פיטורים שקיבל מאותם מעסיקים).


המעסיק ימלא טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד) אשר יימסר לעובד. מכאן, ישולמו פיצוי פיטורין בשתי דרכים אפשריות:


• ישירות מהמעסיק לעובד - לא יותר מ-15 יום לאחר סיום ההתקשרות התעסוקתית.


• שחרור כספים שהופרשו לקרן הפיצויים או לקרן הפנסיה, והעברתם לעובד מהקרן.

 

חישוב פיצויי הפיטורין מבוסס על רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה: כשכר יסוד, תוספות ותק, תוספות יוקר מחיה, תוספת משפחה ותוספת מחלקתיות או מקצועיות. בפסיקות עבר נקבע, כי רכיבים שהם בגדר "תוספות", למעט הרכיבים שפורטו, לא יהוו חלק מ"שכר היסוד" לצורך חישוב פיצויי פיטורין.


עם זאת, נקבע גם כי יש צורך לבחון בכל מקרה לגופו, האם הרכיב/התוספת, הוא "תוספת אמיתית". במידה ומדובר ב"תוספת אמיתית", היא לא תילקח בחשבון לעניין חישוב פיצוי פיטורין.