לא הרבה יודעים, אבל החוק בישראל מעניק הטבה משמעותית לנכים קשים ומאפשר להם לקבל פטור מתשלום מס הכנסה, ככל והם עונים על התנאים לכך.


על פי פקודת מס הכנסה, עיוור, נכה בשיעור 100% בגין ליקוי אחד לתקופה של יותר מ-184 ימים או נכה עם נכות משוקללת של יותר מ-89% במשך פרק זמן של יותר מ-184 ימים, יהיו זכאים לפטור. תקופות קצרות מכך אינן מזכרות בפטור ממס.


הפטור ניתן אוטומטית למי שכבר נקבע לו שיעור נכות שיש בו כדי לזכות בפטור, על פי חוק הביטוח הלאומי, חוק הנכים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוקים נוספים.


למי לפנות וכיצד להתחיל את התהליך?


עיוור, או נכה שכבר נבדק על ידי ועדה רפואית בהתאם לחוקים שפורטו לעיל ונקבעו לו אחוזי נכות שיש בהם כדי לזכות אותו בפטור ממס הכנסה בתנאים שפורטו לעיל (למשל, נפגע עבודה שנבדק על ידי ועדה רפואית במסגרת תביעתו לקבלת גמלה של נפגע עבודה ונקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89%) יגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

 

נכה שטרם נבדק או נבדק אולם לא נקבעו לו אחוזי נכות שמזכים אותו בפטור ממס הכנסה בהתאם לחוקים - יגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" וכן טופס 169א - "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים", אשר בו יציין את כל הליקויים מהם הוא סובל או סבל בעבר.


בנוסף, על הנכה למלא טופס ויתור על סודיות (טופס 169ב), לצרף שובר אגרה משולם ולצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים למחלות מהן הוא סובל ו/או סבל בעבר.


לאחר שהגיש את כל אלו - יוזמן הנכה לבדיקה של וועדה רפואית, אשר תדון בעניינו ותקבע לו את אחוזי הנכות המתאימים למצבו, בגין כל המחלות והליקויים שמהם הוא סובל.

 

כיצד נקבעים אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית?


כאמור, הפטור ממס הכנסה יינתן רק לאדם שוועדה רפואית קבעה כי נכותו הרפואית המשוקללת בשל מספר ליקויים עולה על 89% (כאשר הכוונה היא לכל דרגת נכות העולה על 89%. נכות בשיעור 89% אינה מזכה בפטור), או שנכותו הרפואית בגין ליקוי אחד ויחיד הינה 100%, הכול לתקופה שמעל 184 ימים.


חשוב להדגיש כי הליקויים שבגינם קובעת הוועדה הרפואית את אחוזי הנכות הם ליקויים רפואיים בלבד ולא ליקויים תפקודיים, וזאת בהתאם לסעיפי הליקוי המפורטים בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

 

עוד חשוב להבין, כי הוועדה הרפואית עורכת חישוב משוקלל של אחוזי הנכות שיש להעניק לנכה בגין כל ליקוי וליקוי שממנו הוא סובל (וזאת להבדיל מחישוב אריתמטי רגיל ופשוט).


נוכל להמחיש את אופן חישוב אחוזי הנכות באמצעות הדוגמא הבאה:


נכה שסובל מ-2 ליקויים, אשר הוועדה קבעה כי מגיעה לו נכות בשיעור 60% עבור הליקוי הראשון ו-30% עבור הליקוי השני- תחושב דרגת נכותו באופן הבא:


הוועדה תעניק 60% עבור הליקוי הראשון ואחוזי הנכות שיוענקו לנכה בגין הליקוי השני (30% כאמור) ייגזרו מתוך ה-40% שנותרו לאחר שהנכות בשיעור 60% הופחתה מ-100% (שהוא המצב "השלם" של כל אדם).


30% מתוך 40% הנותרים הם 12%, שאותם יש לצרף ל-60% שהוענקו בגין הליקוי הראשון כאמור.


סך הכול תיקבע לאותו נכה, בגין 2 הליקויים, נכות משוקללת בשיעור 72% (60%+12%).

 

יצוין, כי במקרים בהם מדובר בפגיעות באיברים זוגיים (פגיעות ב-2 הידיים למשל), תחושב דרגת הנכות בחישוב אריתמטי רגיל ולא בחישוב המשוקלל הנ"ל. כך, למשל, אדם שנפגע בשתי ידיו והוועדה קבעה כי יש להעניק נכות בשיעור 10% עבור כל יד - תיקבע לו, בגין הפגימה ב-2 ידיו, נכות בשיעור 20% (10%+10%).

 

ערר על החלטת הוועדה הרפואית


החלטת הוועדה הרפואית אינה סוף פסוק והנכה רשאי להגיש ערר מנומק, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות וזאת בתוך 45 ימים מהיום שבו קיבל את החלטת הוועדה הרפואית.


על עורר לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור וועדה רפואית לעררים. זכות הערר קמה גם לפקיד השומה, שרשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית אף הוא בתוך 45 ימים כאמור.

 

לאחר שהוגש הערר ושולמה האגרה, יוזמן הנכה לבדיקה בפני הוועדה הרפואית לעררים אשר תורכב, ככלל, מ-3 רופאים ושתדון מחדש בעניינו של העורר. בסמכות הוועדה הרפואית לעררים לאשר את החלטת הוועדה הרפואית מהדרג הראשון, לבטלה או לשנותה.


גם הוועדה הרפואית לעררים קובעת את דרגת הנכות הרפואית המשוקללת בדיוק באותו אופן שבו עושה זאת הוועדה הרפואית מהדרג הראשון ובכפוף לאותם כללי חישוב.


יצוין, כי גם החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים אינה בבחינת סוף פסוק. העורר רשאי להגיש על ההחלטה ערעור לבית הדין לעבודה, אולם זאת רק ככל ונפלו בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים טעויות שבחוק, קרי- טעויות משפטיות (למשל אי התייחסות של הוועדה לחוות דעת שהוגשה מטעם העורר וכדומה).


חשוב להדגיש, כי אין בסמכותו של בית הדין לעבודה, במסגרת הדיון בערעור כאמור, לקבוע אחוזי נכות (מלבד מקרים קיצוניים). לכל היותר, קובע בית הדין בפסק דינו כי נפלו טעויות משפטיות בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים והוא מורה על החזרת העניין אל הוועדה, באותו הרכב של רופאים.


לעיתים, מששוכנע בית הדין כי הוועדה "נעולה" בעמדתה, יכול הוא להורות על החזרת העניין אל וועדה רפואית לעררים בהרכב אחר של רופאים, אשר ידונו מחדש בעניינו של העורר.

 

החזרי מס רטרואקטיבית


ככל והוועדה הרפואית קבעה לנכה דרגת נכות שיש בה כדי לזכות אותו בפטור ממס, בהתייחס לתקופות עבר, יכול הנכה לקבל את הפטור ממס רטרואקטיבית לתקופה של 6 שנים, לא כולל השנה השוטפת.


ככל ונקבעה לנכה דרגת נכות שיש בה כדי לזכותו בפטור ממס הכנסה, תהא כל ההכנסה לשנת המס הרלוונטית פטורה ממס, עד לתקרות שנקבעו.