למרות שרובנו מעדיפים להדחיק את המחשבה על שינויים בריאותיים או מנטליים אצלנו או אצל היקרים לנו, חשוב להכיר את הכלי הזה של ייפוי הכוח המתמשך אשר נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו.


כבר כאן המקום לציין, כי:

 1. ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק בעת שהאדם כשיר ורק למי שמלאו לו 18 שנים (לרבות אדם עם מוגבלות).
 2. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק כאשר מיפה הכוח (הממנה) יאבד את יכולתו לקבל החלטות באופן עצמאי.
 3. ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי מרוכך יותר למוסד האפוטרופסות ובאמצעותו ניתן לשמור (בהתאם לנסיבות) על האוטונומיה של הממנה.
 4. ניתן להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך רק כאשר הממנה מאבד מכשירותו, אז יהיה על מיופה הכוח (הממונה) אותו בחר הממנה לפעול אך ורק על פי הוראותיו שניתנו מבעוד מועד במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.
 5. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במתכונתו החדשה כולל איזונים ובלמים שנועדו לשים את האדם וכבודו במרכז וככל הניתן לא לשלול לו ישירות את כשירותו. כפועל יוצא פעולות הממונים כפופות לחובות שיתוף ויידוע בהתאם לחוק.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?


מדובר בטופס שהוגדר במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.


עריכת ייפוי כוח מתמשך מסדירה החלטות בנוגע לעניינים אישיים, בריאותיים וכלכליים הנוגעים לרווחתו ולחיי היום יום של האדם הממנה דוגמת מקום מגורים, החלטות בריאותיים ו/או הקשורות בגופו של הממנה ועוד ועוד.


ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לנו להעניק סמכויות רבות בידי ממונה שאנו ממנים, ולא להגיע למצב שבו באופן אוטומטי מופקע תוקפו של ייפוי כוח שנתנו בהיותנו צלולים, ולנקוט בהליך מסורבל של מינוי אפוטרופוס, ששולל כמעט באופן גורף ובלתי הפיך את סמכויות האדם על רכושו ועל גופו.


ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כשהממנה לא יכול יותר להחליט עבור עצמו. במקרה כזה עובר ניהול ענייניו של הממנה לאדם, או יותר, שמונו על ידו קודם לכן בהיותו צלול.


המטרה של כלי זה היא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שניתן במקום החלופה של מינוי אפוטרופוס (שהייתה קיימת עד כה) אשר שוללת לחלוטין את רצונו של הפרט.

 

באלו תחומים ניתן להעניק ייפוי כוח מתמשך?

 

 1. בעניינים אישיים הקשורים בחיי היום יום ולרווחתו של האדם, החלטות הקשורות לעניינים גופניים, נפשיים וחברתיים של הממנה (ולמעט החלטות הנוגעות לרכושו של הממנה);
 2. בענייני רכושו של האדם;
 3. עניינים בריאותיים.

 

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק בעניין מסוים או בכל העניינים.


ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.


ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.


לכן, חשוב לציין כל פרט או הוראה החשובים לממנה בכל הנוגע להחלטות שיצטרך לקחת הממונה מטעמו ולמנות אדם בגיר שיש לו את היכולות לקחת את ההחלטות כאמור.


לדוגמה, יכול לקרות מצב בו יצטרך הממונה לקחת החלטות כלכליות שונות בהתאם להוראות הממנה וכיו"ב.


למעשה, סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה מי שנתן את ייפוי הכוח, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן אפילו אם ירצה בכך נותן ייפוי הכוח דוגמת: המרת דת, פעולות מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ופעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.


מהם העניינים אותם נותן ייפוי הכוח צריך לשקול?


ישנם עניינים שאותם חייב נותן ייפוי הכוח (הממנה) לשקול ולציינם במסגרת ייפוי הכוח על מנת להסמיך את מיופה הכוח (הממונה) אחרת ברירת המחדל היא היעדר סמכות.


עניינים אלו הם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.


מענה לשאלות שנוטות לעלות:


האם למיופה הכוח מותר להשקיע את כספי הממנה?


במידה והממנה לא קובע במסגרת הנחיות במקדימות בייפוי הכוח המתמשך כיצד יושקעו כספיו, וכל עוד אין חקיקה מפורשת בנושא, כספי הממנה יושקעו בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000.


פעולה זו, של השקעת הכספים כאמור בסכום שאינו עולה על מיליון ₪ אף אינה מצריכה קבלת אישור של בית המשפט בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 1. ההשקעה היא בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח המתמשך;
 2. אם אין הנחיות מקדימות לעניין זה – ההשקעה היא לפי הוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000.

 

למרות האמור ולמרות שאין חקיקה בנושא, חשוב לציין, כי עמדת האפוטרופוס הכללי היא שהתנהלות סבירה של מיופה הכוח מחייבת שיפנה לקבלת אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע ההשקעה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 1. ההשקעה הינה בסכום העולה על מיליון ₪, וזאת אף אם ניתנו הנחיות מקדימות להשקעה מסוג זה;
 2. ההשקעה, בכל סכום שהוא, איננה בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה בייפוי הכוח;
 3. לא נקבעו הנחיות מקדימות בעניין זה בייפוי הכוח, וההשקעה אינה בהתאם לתקנות ההשקעה.

 

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?


ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף בהתאם לתקנות חוק הכשרות המשפטית.


כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך מתבצעת רק במקרה בו מייפה הכוח איבד מיכולתו להבין בנושאים שפורטו במסגרת ייפוי הכוח.


הזמן בו ייקבע, כי הממנה איבד מיכולתו כאמור אינו מוגדר בחוק ולכן, יכול הממנה לקבוע הוראות מדויקות במסגרת ייפוי הכוח מתי הוא יופעל בזמן אמת ולהגדיר בצורה מדויקת לפי הבנתו מהו המצב בו הוא אינו מסוגל להבין בעניינים הנוגעים לייפוי הכוח ולקבל החלטות בגינם.


אם לא נקבעו הוראות מדויקות, ברירת המחדל היא חוות דעת מומחה אשר תקבע כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר. חוות דעת זו תוזמן על פי בקשתו של מיופה הכוח.


מהם השלבים של כניסת ייפוי כוח לתוקף?

 

 1. חתימה על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך (ניתן לשלוח הצהרה זו גם באופן מקוון דרך האזור האישי של מיופה הכוח);
 2. יש לצרף לטופס להצהרה מסמכים רלוונטיים נוספים המעידים על עצם העובדה שמייפה הכוח אינו יכול עוד להבין בדבר ו/או מסמכים הקשורים להוראותיו של הממנה במסגרת ייפוי הכוח;
 3. יש להזדהות באמצעות תעודת זהות במשרד האפוטרופוס הכללי. בעניין זה, אם מונו מספר מיופי כוח על כולם להתייצב במשרד האפוטרופוס הכללי, או שאחד מהם יצויד באסמכתא כתובה וחתומה על ידי מיופי הכוח שמבקשת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף;
 4. הפקת אישור כניסה לתוקף.

 

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?


את החתימה על ייפוי הכוח המתמשך יש לעשות במעמד עו"ד שעבר הכשרה לעניין ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.


כיצד מבטלים ו/או כיצד פוקע תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך?


במקרים שלהלן יתבטל ו/או יפקע תוקפו של ייפוי הכוח:

 

 1. כל עוד הממנה לא חדל להבין בדבר ובעודו צלול מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.
 2. כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך;
 3. פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא: פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה (מיופה הכוח), הודעת הממונה, כי אינו מעוניין לשמש כמיופה כוח והוא מיופה כוח יחיד (לכן, מומלץ למנות לפחות שני מיופי כוח, כדי לצמצם את האפשרות של הישארות הממנה ללא מיופה כוח בשעת הצורך).

 

לסיכום
מדובר במסמך מפורט שניתן להגדיר אותו בצורה אישית ויצירתית על פי צרכיו של כל אחד ואחת. זהו מכשיר חשוב שעורך דין מיומן יוכל לכוון ולתפור עבור הממנה ובהתאם לדרישותיו ורצונותיו בניגוד לאפוטרופוס שיפעל מבלי לדעת מראש מהם רצונותיו של האדם עליו הוא מונה ומבלי שתהיה לו חובה חוקית להיוועץ.


יש בכלי זה את האפשרות שלכם לתכנן את עתידכן בכל מישור כפי שנראה לכם לנכון.


בכל מקרה, חתימה על ייפוי כוח מתמשך דורשת ליווי מקצועי של עורך דין שהוסמך לעניין.