לפניכם לשון החוק האוסר על החזקת כלי נשק קר:


186. (א) המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים.


(ב) לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת השניה, או בסמוך אליהם.


(ג) השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לענין סעיף קטן (ב).


הפסיקה קבעה: העברת נטל ההוכחה אל החשוד בביצוע העבירה


המחוקק העביר אל החשוד את חובת ההוכחה להפריך את החשד בביצוע העבירה, כך שעליו להראות כי נשיאת הסכין נעשתה למטרה כשרה.


הסיבה לכך טמונה בריבוי האירועים שבמסגרתם נתפסו חשודים עם נשק קר ללא הסבר, כשקיימת בעיה אינהרנטית בהוכחה של המטרה האסורה והפרכת המטרה הכשרה עליה הצהיר החשוד.


על כן הוחלט על חזקה משפטית ההופכת את חובת ההוכחה, ומעבירה אותה אל החשוד שנתפס עם הסכין, כשהחובה להוכיח "מטרה כשרה" מוטלת על כתפיו. סכין על פי הגדרת החוק ייחשב כל כלי המסוגל לדקור או לחתוך. (לרבות מספריים לדוגמא).


בהיעדרה של מטרה כשרה - החשוד ייחשב למי שעבר על סעיף החוק


חשוד שנתפס עם סכין ויצליח להוכיח או להראות את המטרה הכשרה שלשמה הוא נושא אותו (כגון: כלי עבודה) יינצל מכתב אישום. הרף של הוכחת מטרה כשרה שקיימת לחשוד היא ברמת מאזן הסתברויות - מה שלא מהווה נטל גבוה. על כן, ככל שנתפס חשוד עם סכין מטבח העטופה בשקית עם תפוח, זהו מצב נוח יותר בכל הקשור לטענה כי הסכין משמש אותו לחיתוך פירות.


ללא קשר, יש לבחון את החוקיות של החיפוש שבוצע על החשוד והביא לתפיסה של הסכין. כאשר החיפוש נעשה בניגוד לחוק, הרי שניתן יהיה לבטל את הראיות שנתפסו במסגרת חיפוש זה.


האם החזקת סכין למטרת הגנה עצמית נחשבת למטרה כשרה?


ברוב האירועים של תפיסת סכין במרחב הציבורי, כשהחשוד טוען לצורך נשיאה משום שחש מאוים והוא זקוק לסכין לצורך הגנה עצמית - טענה כזו לא תתקבל מאחר שהיא תיחשב ללא ברורה וכללית. לפיכך טענת ההגנה העצמית היא ערטילאית והפסיקה תדחה אותה כמטרה כשרה.


עם זאת, ובכפוף לסייגים והסתייגויות רבות, כאשר החשוד נתפס כשברשותו סכין בעת שבה הוא נתון לסכנה אמיתית ומוחשית והוא יכול להצביע על סיכון - בית המשפט לא סגר לחלוטין את האפשרות לטעון זאת ולהכיר במצב דברים כזה כנשיאה שהיא מטרה כשרה.


עורך דין בקיא הינו אם כן גורם חשוב ביותר בניהול תיק מסוג זה. עורך דין פלילי יידע כיצד לתקוף באופן יעיל את פעולת השוטרים והחקירה.


למשרדי הכלים לסייע לכם לנהל הגנה אפקטיבית, לרבות הישגים משמעותיים בעבירה זו.