ההלכה כיום קובעת כי זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת כל אחד מהצדדים במשך חיי הנישואין – פיצוי פיטורין, זכויות פנסיה, הפרשות לקופות גמל, ביטוח מנהלים וכד' – הם חלק מהרכוש השותף. כל אחד מהצדדים זכאי למחצית זכויות הפנסיה והפיצויים ממקום עבודתו של בן/בת הזוג למשך התקופה מיום הנישואין ועד ליום הפסקת עבודתו של הצד הזכאי לזכויות הסוציאליות.


התפתחות ההלכה היטיבה רבות בדרך כלל עם הנשים, עקרות הבית אשר לא צברו זכויות במקום העבודה שכן עבור רבים מהזוגות הזכויות הפנסיוניות שנצברו במהלך חיי הנישואין מהוות את אחד הנכסים הגדולים, ולעיתים אף הגדול שבהם.


להלן תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות בקשר לחלוקת הכספים והזכויות הנ"ל.


מהו מועד חלוקת הכספים באשר לכספים שנצברו ואולם טרם הגיע מועד פירעונם?


הצד הזכאי למחצית הכספים שנצברו יוכל לממש זכויותיו רק במועד פירעונם יחד עם הצד אשר על שמו נצברו הזכויות.


כדאי לדעת שבהסכם גירושין ניתן לקבוע חלוקה אחרת ומימוש הכספים בצורה שונה.


מה לגבי כספים שנתקבלו כפיצויים בגין פרישה מעבודה כהיוון פנסיה?


הפסיקה קבעה כי גם בנסיבות אלה היינו גם בפיצויי פיטורין עקב סיום עבודה, ובפנסיה המהוונת על אותן שנות עבודה שנסתיימה במהלך חיי הנישואין, יש לראות כחלק מהשתכרות הצד הזכאי להן במהלך תקופת הנישואין, ולפיכך גם זכויות אלו נכללות ברכוש המשותף.


מה קורה כאשר אחד הצדדים צבר זכויות אלו עוד קודם לנישואין?


במצב זה יחולקו הזכויות בהתאם לחלק היחסי שצברו הצדדים יחד במהלך הנישואין ועד לסיומם.


פנסיה שנצברה במסגרת שירות בצה"ל האם ניתנת להעברה?


לאור עמדת צה"ל לפיה לא ניתן להעביר את הזכות קבע בית המשפט כי אין מדובר כלל בהעברה אלא בחלוקת הגמלה בין שני הזכאים.
בית המשפט הוסיף כי על צה"ל לפעול לחלוקת הפנסיה בין הזכאים לה על פי פסק דין.


כיצד מתבצעת חלוקת הזכויות?


כאשר לשני בני הזוג או לאחד מהם יש זכויות סוציאליות יש צורך במסגרת ההליכים המשפטיים לאזן זכויות אלו בין הצדדים. בית המשפט מאזן את הזכויות הללו כך שלכל אחד יש באופן רעיוני מחצית מהזכויות של בן הזוג, תוך שכלול של יתר הרכוש. לעיתים נעזר בית המשפט בחוות דעת של אקטואר המפרטת את גובה הכספים לגיבוש דרך חלוקת הזכויות.

 

החוק החדש קובע כי לאחר קבלת חוות הדעת והכרעת בית המשפט ניתן לשלוח את פסק הדין למחזיקים לצורך חלוקת הזכויות בין הצדדים ישירות לחשבונות הבנק של כל אחד מהם.

 

חשוב לדעת כי עוד בפתיחת ההליכים המשפטיים והגשת התביעה הרכושית ניתן לבקש מבית המשפט ליתן סעדים לשמירת הזכויות הללו עד לפירעונם, כגון רישום הערת עיקול ו/או צו למניעת דיספוזיציה (העלמת נכסים), וזאת על מנת למנוע פדיון הזכויות ללא ידיעת בן הזוג והברחתם.


מאמר זה הינו למידע ראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.


עו"ד בנילוז אור הינה בעלת משרד עצמאי המתמחה בדיני משפחה ומעמד אישי