מאמציהם המתמשכים של שירותי ההתאזרחות וההגירה האמריקנים (שירותי האזרחות וההגירה) כדי להבטיח שמעסיקים עומדים בתקני ה-H1B, אשרת עבודה זמנית בארצות הברית לעובדים מיומנים בעלי תואר ראשון לפחות, או L1, אשרת עבודה זמנית בארצות הברית למנהלים או בעלי ידע מיוחד שעבדו בחברה הישראלית לפחות שנה, כוללים ביקור באתרי העבודה של אזרחים זרים שקיבלו אשרות H1B או L1.


האתרים נבחרים באופן אקראי והביקור עצמו נעשה ללא הודעה מוקדמת, כלומר על המעסיקים והעובדים להיות ערוכים לאפשרות ביקור שכזה, ועליהם לדעת לאילו נושאים להיערך.


מעסיק רשאי לבקש מהמפקח המבקר להזדהות


פקידי ההגירה המבקרים חייבים לשאת עמם בכל ביקור תעודה מזהה ואסמכתאות מטעם שירותי האזרחות וההגירה המאמתים את תפקידם, ועליהם להציגם בפני המעסיק. על המעסיקים לבקש תמיד פרטי זיהוי מכל אדם שטוען שהוא פועל מטעם הממשלה. פקידי ההגירה יבקשו לשוחח עם מבקש אשרת ה-H1B או L1 (הפרט שחתם על בקשת האשרה). אם הם אינם זמינים, הפקיד יבקש לראות את בעל הסמכות הרלוונטית בחברה.


מעסיקים צריכים לדון עם מחלקת משאבי האנוש (HR Department) או עם הגורם המוסמך בחברה ביחס לאפשרות ביקורים שכאלה. אם המעסיק מבקש את נוכחותו של עורך דינו, יש ליידע את מפקח ההגירה (USCIS Site inspectors SI) ולבקש את דחיית הביקור או השהייתו במידת הצורך.


בחינת חזות העסק


כאשר פקיד ההגירה יגיע הוא יבחן בין היתר את הסממנים החיצוניים של העסק, לרבות השילוט, תאימות בין הכתובת בבקשת האשרה של העובד הזר לכתובת החברה בפועל, ובסמכותו אף לתחקר עסקים או דיירים שכנים לגבי אופי עיסוק החברה ועצם קיומה.


באישור נציג החברה, מפקח האתר יסייר במשרדי או ממתקני החברה. המטרה היא לקבוע אם העסק נראה לגיטימי ועוסק בפעילות עסקית הולמת וחוקית.


מעסיק שיתוחקר ביחס לעובד ה-H1B או L1, חובות עבודה ופרטים אחרים


מפקח האתר ישאל את נציג החברה שאלות כלליות על העובד הזר בחסות אשרת H1B או L1. אף שלכאורה השאלון עלול להיראות לא פורמלי, מדובר בתחקיר משמעותי ומשפיע שאין להקל בחשיבותו. בשאלות שהעובד יישאל הוא יאומת עם הפרטים שהופיעו במסמכי בקשת אשרת העבודה (טופס I-129) וייכללו פרטים בעניין התפקיד, תחומי האחריות של העובד ותנאי העסקתו.


המפקח ינסה לבדוק האם המוטב מועסק כיום על ידי נותן חסות ה-H1B או L1. אם המוטב אכן מועסק בחברה, שירותי האזרחות וההגירה יבקשו אסמכתאות כגון תלושי משכורת, או אישורי "סוסיאל סיקיוריטי" (הביטוח הלאומי האמריקאי). אם המוטב אינו מועסק בחברה, שירותי האזרחות וההגירה יכולים לשאול האם יש למעסיק מידע ביחס למקום הימצאותו של האזרח הזר או לגבי מקום עבודתו הנוכחית, ויתחקר את המעסיק מדוע לא הודיע לרשויות ההגירה באופן רשמי על עזיבתו של העובד הזר.


כשל במסירת דיווח על סיום העסקה מוקדמת של עובד זר או אי ידיעת מקום הימצאותו עלולים לגרור קנסות גבוהים, קושי בנתינת חסות להעסקת עובדים זרים אחרים בעתיד ולעתים אף לשלילת רישיון גורפת. זו אחת הסיבות שבגינה חשוב למעסיק לתעד כראוי סיומי העסקה או כל שינוי לגבי פרטי ההעסקה של העובד הזר. עם זאת יובהר כי מעסיקים אינם מחויבים על פי חוק לאתר עובדים לשעבר לאחר סיום העסקה שנעשה כהלכה.


נושאים שעליהם העובד עשוי להישאל


שאלות לעובד ה-H1B או L1 עלולות להתייחס לעבודתו היום-יומית ולאחריותו בעבודה ולנושאים הקשורים לעמיתיו לעבודה או ליחסי העובד-מעביד. לעתים גם שואלים את העובד מי שילם בעבור בקשת אשרת העבודה שבחסותה הוא שוהה בארצות הברית. לפי החוק מחויב המעסיק לשלם את מלוא סכום האגרות לרשויות.


מוטב ה-H1B או L1 יתבקש לשוחח עם מפקח של רשות ההגירה ויידרש להציג בפניו תעודה מזהה. מטרת השיחה היא לבחון האם העובד ממלא את תנאי העסקה כפי שהוצגו לרשויות ההגירה בבקשה שהוגשה. הבוחן יתרשם מבקיאות העובד הזר ביחס לתפקידו, עבודתו ותנאי העסקתו לרבות הבנת הרשום בתלוש השכר. העובד עשוי להישאל גם ביחס להשכלתו.


קיימת אפשרות שתומלץ חקירה נוספת של המעסיק


כחלק מתהליך הבדיקה, המפקח ינסה לוודא שלעובד ה-L1 או H1B משולם השכר הנדרש על פי חוק וכי תנאי העסקתו הנוכחיים תואמים את תנאי ההעסקה המפורטים בטופס בקשת I-129. בסיכום דו"ח החוקר יצוין האם יש צורך בחקירה נוספת. המלצה שכזו חייבת להיות מנומקת בדו"ח.


לסיכום, היום שירותי האזרחות וההגירה של ארצות הברית נתנו הודעה לכל החברות שבכוונתם להגיע לכל חברה שמעסיקה עובדים זרים, והם יגיעו גם אליכם. יודגש כי בתשלומי האגרות לרשויות ההגירה עבור האשרות גלום גם התשלום עבור ביקורי פקיד כפי שפורטו מעלה.


עליכם כמעסיקים להיערך מראש לבדיקות מסוג זה טרם הגעת רשויות ההגירה לדלתכם. אנו ממליצים שמחלקת משאבי האנוש תקבע מדיניות ונוהלי עבודה לבדיקות מסוג זה. למותר לציין את חשיבות שמירת המסמכים הנוגעים להגירתם של כל עובד זר כגון עותק מלא של בקשתו לרשויות ההגירה, תלושי משכורת, הסכם העסקה, מסמך המעיד על שינוי העסקה, צילום כרטיס ביטוח לאומי, צילום דרכון עדכני, כתובת ופרטים אישיים לגבי משפחתו.


גם העובדים עצמם צריכים להיות מודעים לאפשרות ביקור ותחקיר הן במשרדים והן בשדה התעופה. כדי להימנע מאי נעימויות וחשש אצל העובדים שאינם מעורבים בהליך, מומלץ לקיים מפגשים מוקדמים ולהסביר את ההליך מראש. בכל מקרה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין לפני ביצוע פעולות.