ביום 20.7.14, שעה שכוחות צה"ל לוחמים באזור עוטף עזה, הוציא תחת ידו הרב הראשי של קריית ארבע וחברון, הרב דב ליאור, חוות דעת הלכתית, לפיה "בשעת מלחמה מותר לעם המותקף גם להעניש את אוכלוסיית האוייב בצעדי עונשין שימצא לנכון, כגון למנוע אספקה או חשמל וכן להפגיז את כל האזור".

 

לא מעט משפטנים מחזיקים בדעה, כי דבריו אלה של הרב ליאור מהווים הסתה לאלימות, לפי האמור בחוק העונשין של מדינת ישראל. על מנת לבאר שאלה משפטית זאת, מן הראוי לבחון את חוות הדעת ההלכתית לעיל, בראי הפרשנות שנתן בית המשפט העליון לסעיף 144ד2 לחוק העונשין, שאוסר הסתה לאלימות.

 

האם מדובר בפגיעה בחופש הביטוי?

 

ככל עבירה שאוסרת פרסום, גם העבירה שאוסרת פרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות, טומנת בחובה פגיעה בזכות לחופש הביטוי. זכות, אשר נהנית כיום ממעמד חוקתי על-חוקי כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם.

 

יחד עם זאת, כמו כל זכות, כך גם הזכות לחופש הביטוי איננה מוחלטת ולא כל ביטוי חוסה תחת כנפיה. על כן, בכדי לאזן מצד אחד את הזכות לחופש הביטוי, ומצד שני להגן על אינטרסים נוגדים, נקבע על ידי בית המשפט העליון, כי השימוש בחקיקה הפוגעת בחופש הביטוי תיעשה בזהירות רבה ורק במקרים בהם מתעורר צורך ממשי לגונן על קיום המדינה וערכיה היסודיים.

 

איזון זה משתנה מטבע הדברים מעניין לעניין, וזאת הן בהתאם לסוג הביטוי שהגבלתו עומדת על הפרק והן בהתאם למהות הערכים והאינטרסים העומדים מנגד.

 

המבחן המשפטי להגדרת הסתה לאלימות

 

בבקשת רשות לערעור פלילי, נקבע על ידי בית המשפט העליון, כי העבירה של הסתה לאלימות מותנית בכך שהפרסום על פי תוכנו ונסיבותיו יביא בהסתברות של אפשרות ממשית לעשיית מעשה אלימות.

כלומר, נדרשת הוכחת אפשרות ממשית של קשר בין הפרסום לבין התוצאה הפוטנציאלית של אלימות. (רע"פ 2533/10).

 

על מנת להקל על עבודת בתי המשפט בבואם להכריע בכל מקרה ומקרה, האם הפרסומים העומדים בפניהם מהווים הסתה לאלימות, יצר בית המשפט העליון מספר מבחני עזר לצורך ההכרעה.

 

בהתאם למבחנים אלה יש לבחון, בין היתר, את מהות המפרסם והאווירה השוררת בציבור, את סוג האלימות המדוברת, את היקף הקבוצה החשופה לאותה אלימות, את היקף הפרסום וקהל היעד שלו, את הקשר הפרסום ואת מקומו והמדיום שבו נעשה.

כעת עלינו לבחון, האם חוות הדעת ההלכתית שפרסם הרב ליאור, שעה שחיילי וחיילות צה"ל לוחמים בעזה, מהווה פרסום לאלימות בהתאם למבחני העזר שיצר בית המשפט העליון.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

הפרסום נעשה על ידי רב בעל השפעה רבה בקרב מאמיניו בפרט ובקרב הציבור הלאומי-דתי בכלל. הפרסום נעשה בתפוצה רחבה לכל הציבור ובכל מדיה אפשרית. הפרסום נעשה בשעת מלחמה, כאשר טילים משוגרים לעבר שטח מדינת ישראל. הפרסום נעשה כאשר הציבור בישראל מלא מוטיבציה להכות את אויבו.

 

הלשון בה נוקט הפרסום איננה משאירה מקום לספק, כי הרב ליאור מבקש להשמיד את עזה על יושביה, וכל אמצעי לדעתו כשר לכך. לכן, לא יהיה זה משולל כל יסוד משפטי לטעון, כי הפרסום של הרב ליאור, מהווה הסתה לאלימות.