6 חודשי ותק במקום העבודה

 

אחת ההגנות החשובות ביותר שיצרו דיני העבודה, היא האיסור על פיטורי עובדת בהריון. בכל הנוגע לפיטורי אישה בהריון, ישנה הבחנה בסיסית וחשובה בין עובדת אשר מועסקת במקום העבודה 6 חודשים לפחות, לבין עובדת אשר תקופת ההעסקה שלה קצרה יותר.

 

במקרה הראשון, מקבלת העובדת הגנה מלאה מפני פיטורים, מכל סיבה שהיא והמעסיק רשאי לפטרה אך ורק אם קיבל היתר לכך, כפי שיפורט להלן. לעומת זאת, כאשר הוותק של העובדת קצר מ 6 חודשים, האיסור על הפיטורים מתייחס אך ורק לפיטורי העובדת בשל הריונה, אולם מכל נימוק אחר, למשל בשל אי התאמה לתפקיד, רשאי המעסיק לפטר את העובדת, ללא שהוא נדרש לקבל היתר על כך.

 

לעניין זה יצוין, כי אם עובדת בעלת ותק הקצר מ 6 חודשים, פוטרה בשל היותה בהריון, ניתן להגיש תביעה מחמת הפליה, על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

 

הגשת בקשה להיתר לפיטורים

 

מעסיק המבקש לפטר עובדת בהריון, יגיש בקשה לקבלת היתר לפיטורים אל משרד הכלכלה, אל הממונה על חוק עבודת נשים. בבקשתו, נדרש המעסיק לפרט את העילות לפיטורים וכן לצרף אסמכתאות לטענותיו.

 

משרד הכלכלה יעביר את הבקשה לתגובתה של העובדת ויקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים. בהקשר זה יודגש כי הממונה לא תקבל החלטה בעניין זה, מבלי שניתנה לעובדת הזכות להגיב על טענות המעסיק. יודגש כי שני הצדדים רשאים להגיע לדיון עם עורך דין מטעמם ובשל השלכותיו של הליך זה, מומלץ לעשות כן, או לכל הפחות לקבל ייעוץ משפטי טרם מועד הדיון.


בקשות לקבלת היתר לפיטורי אישה בהריון, אינן מתקבלות בנקל ועל המעסיק להוכיח באופן מובהק כי קיימת הצדקה לסיים את העסקתה של העובדת בשלב זה. אלו נימוקים יכול המעסיק להציג כעילות לפיטורי עובדת בהריון? למשל:


•קיצוצים: המעסיק יכול לטעון כי בשל קשיים כלכליים בעסק, הוא נאלץ לצמצם במספר העובדים ועל כן הוא מבקש לפטר את העובדת, על אף היותה בהריון.

 

•תפקוד לקוי: טענה זו באה לומר כי תפקודה של העובדת אינו משביע רצון, אם בשל תפוקה נמוכה בעבודה ואם בשל בעיות משמעת, אי קבלת מרות וכיו"ב.

 

•פגיעה ביחסי האמון: זהו מצב שבו טוען המעסיק כי האמון שרחש לעובדת נפגע ועל כן אינו מעוניין בהמשך העסקתה, למשל בשל דיווח כוזב של שעות עבודה.

 

על החלטת הממונה רשאי כל אחד מן הצדדים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, תוך 45 יום ממתן ההחלטה, אולם יצוין כי בתי הדין לעבודה אינם נוטים להתערב בהחלטת הממונה, אלא במקרים חריגים מאוד.

 

קבלת פיצוי כספי

 

החוק נוקט ביד קשה כלפי מעסיקים המפטרים עובדת בהריון ללא היתר. כדי להרתיע מפני מעשה זה, נקבע כי עובדת בהריון אשר פוטרה ללא היתר, ניתן לפסוק לה פיצויים בשיעור של לפחות 150% מן השכר אשר הייתה זכאית לו במהלך התקופה המזכה. תקופה זו מתחילה ככלל, ביום הפיטורים ומסתיימת בתום התקופה בה חלה ההגבלה על פיטוריה של העובדת, או לחילופין, ביום שבו ניתן היתר לפיטורים, היה וניתן.

 

את בהריון ופוטרת ללא היתר? אתה שוקל לפטר עובדת בהריון? פנו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה, יסביר את המצב המשפטי לאשורו ויפעל למימוש כל זכויותיכם במלואן.

 


עודכן ב: 27/12/2017