התפרצות נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו על הציבור בעקבותיה השפיעו באופן חסר תקדים על הכלכלה העולמית. זאת לנוכח השבתת הפעילות העסקית והמסחרית בחלק גדול ממדינות העולם. כחלק ממגמה זו צומצמה מאוד גם הפעילות המסחרית והעסקית במשק הישראלי למעט פעילות שהוגדרה על ידי הממשלה כחיונית.


הפחתה משמעותית זו בהיקף המסחר והפעילות העסקית שאף הגיעה לכדי השבתה מוחלטת, לוותה בהשפעות מרחיקות לכת עבור בעלי עסקים ועובדים שכירים רבים. בעקבות הפסקת פעילותן של חברות רבות והשבתת ענפי התיירות, המסעדנות, הטיפוח, התרבות והפנאי, עצמאים ועובדים שכירים רבים נותרו ללא הכנסה. מצב זה הביא לצבירת חובות כבדים בקרב חלק בלתי מבוטל מהציבור וגרם לקושי בתשלומי התחייבויות כספיות לגורמים שונים כגון בנקים, ספקים, חברות פרטיות ועוד.


המציאות החדשה גרמה לחלק בלתי מבוטל מציבור החייבים לשקול נטילת הלוואות, גיבוש הסדרי חוב מול הנושים ופנייה להליכי חדלות פירעון. זאת במטרה להסדיר את חובותיהם ולצאת לדרך חדשה ונקייה מחובות. לפניכם מספר אפשרויות להתמודדות עם החובות שנוצרו בעקבות משבר הקורונה.


הלוואות בערבות המדינה לעצמאים שהם בעלי עסקים


הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, יחד עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, מציעים לעסקים מסלול מזורז לקבלת הלוואה בנקאית בערבות המדינה.


ההלוואה ניתנת במסגרת הליך מזורז, בריבית מופחתת וביטחונות מופחתים, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה וללא חיוב בעמלות. ההלוואות נועדו לסייע לעסקים שנקלעו לקשיים כלכליים עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל.


תנאים מועדפים לעצמאים בעלי עסקים בעקבות משבר הקורונה


לפי התוכנית, בשנה הראשונה המדינה נושאת בתשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה, כאשר החל מהשנה השנייה ואילך הריבית להלוואה היא בשיעור ממוצע של פריים + 1.5%.


במסגרת התוכנית ניתן לדחות את החזרי ההלוואה עד 12 חודשים ממועד קבלת ההלוואה. ערבות המדינה היא מוגדלת ובשיעור של 85% כאשר הביטחונות הנדרשים הם עד 5% מסכום ההלוואה.


הליך הטיפול בבקשה להלוואה הוא מזורז ואורך שבעה ימים לכל היותר. את ההלוואה ניתן להחזיר בפריסה של עד חמש שנים כאשר סכומה ייקבע לפי המחזור השנתי של העסק. ההלוואה תינתן בסכום שיהיה עד 16% מהמחזור השנתי ועד סכום מירבי של 20 מיליון שקלים.


הסדר חוב מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל


הסדר חוב הוא הסכם פשרה בין הנושים ובין החייב אשר במסגרתו הצדדים מסכימים על הקטנת סכום החוב בשיעור משמעותי ועל פירעונו מחוץ לכותלי לשכת ההוצאה לפועל. לאחר תשלום סכום החוב המוסכם, החייב יוכל לצאת לדרך חדשה ונטולת חובות.


חשוב לציין כי בהסדר חוב ישיר שמתבצע בין חייב ובין נושים אין מעורבות של לשכת הוצאה לפועל או של בית משפט. במסגרת בהסדר החוב החייב צפוי לקבל הגנה מפני נקיטת הליכים, ובכך הוא יכול להימנע מהגבלות שלרוב מוטלות על חייב במהלך ניהול הליכים בהוצאה לפועל. ברוב המקרים משא ומתן בין הנושים ובין החייב יכול להביא לקיצור ממשי של ההליך, ולחסוך לצדדים עלויות הכרוכות בפתיחת הליכי הוצאה לפועל כמו גם תשלומי הצמדה וריביות.


פתיחת הליך חדלות פירעון לפי החוק החדש משנת 2019


חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש נכנס לתוקף בספטמבר 2019. לרוב, חייב שפונה להליך של חדלות פירעון מבין כי אין ביכולתו לשלם את חובותיו לנושים במלואם. לפי החוק החדש, הליך של חדלות פירעון נפתח בקבלת צו לפתיחת הליכים.


על כן, חייב שמעוניין להתחיל בהליך של חדלות פירעון נדרש להגיש בקשה לפתיחת הליך בהתאם לסכום הכולל של חובותיו. כאשר סכום החובות נמוך מ-150 אלף שקלים, הבקשה לפתיחת ההליך תוגש ללשכת ההוצאה לפועל. לעומת זאת, במקרים של חובות בסכום העולה על 150 אלף שקלים, יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.


בשני המקרים שצוינו לעיל, החייב יידרש לצרף לבקשתו לצו פתיחת הליכים "תצהיר הסתבכות" שבמסגרתו יפורטו מהן נסיבות ההסתבכות שהביאו את החייב לחדלות פירעון. יתרה מזאת, החייב יצטרך לצרף לבקשה פרטים על חובות, הכנסות והוצאות.


תקופת ביניים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי


לאחר שהתקבל צו לפתיחת הליכים, מתחילה תקופה שבמהלכה נבחן מצבו הכלכלי של החייב וההתנהלות שהביאה אותו למצב של חדלות פירעון. במהלך תקופת הבדיקה מוטלות הגבלות על החייב שנועדו למנוע ממנו להגדיל את החוב. נוסף על כך, נאסר עליו לפרוע את חובותיו באופן עצמאי מול הנושים וממונה נאמן לנכסיו.


לאחר קבלת צו פתיחת הליכים, מוקפאים ההליכים שננקטו נגד החייב, מבוטלים העיקולים שהוטלו על נכסיו כמו גם ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת הליכי הגבייה. תוך כדי תקופה זו החייב צריך להעביר תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית ולדווח על בסיס תקופתי לבית המשפט על הוצאותיו והכנסותיו.


צו לשיקום כלכלי


עם סיומה של תקופת הבחינה, הגורם המוסמך יעביר את המלצתו ביחס לתוכנית הפירעון לאישורו של בית משפט השלום. בית המשפט יקיים דיון בהמלצה וייתן לחייב צו שיקום כלכלי שמהווה תוכנית לפירעון החובות.


עם קבלת הצו, ימומשו או ינוהלו נכסיו של החייב כדי לפרוע את חובותיו לנושים. אם החייב לא קיבל במעמד מתן הצו הפטר מיידי מחובותיו, תחל תקופה של שלוש שנים אשר במהלכה ימשיכו לחול עליו הגבלות. גם במהלך תקופה זו החייב צריך להמשיך להעביר תשלומים, לקבל הכשרה להתנהלות כלכלית תקינה ולהמשיך לשתף פעולה עם הנאמן ועם הגורמים המוסמכים.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


במקרה שבו החייב עמד בכל תנאי צו השיקום הכלכלי הוא יוכל לקבל הפטר מחובותיו. ההפטר משמעו כי החייב יהיה פטור מתשלום חלק מחובותיו, וזאת למעט חובות שאי אפשר לקבל עליהם פטור כמו קנסות, חוב מזונות וחובות שנוצרו כתוצאה ממעשי מרמה.