חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל מתבצעת על ידי רשם הוצאה לפועל כדי לברר מהו מצבו הכלכלי ומסוגלותו של החייב לקיים את פסק הדין שהוגש נגדו או לשלם לזוכה את החוב שבגינו נפתח התיק. חייב שרוצה להסדיר את חובו בתשלומים, יכול להגיש בקשה לחקירת יכולת כדי להוכיח שאינו מסוגל לפרוע את החוב באופן מיידי והוא מעוניין לקבל צו תשלומים.

 

במסגרת תהליך חקירת היכולת מברר רשם הוצאה לפועל את מצבו הכלכלי של החייב, ובודק האם יש לו נכסים, מה גובה הכנסתו ומקורותיה, באיזה תדירות הוא יוצא ונכנס אל הארץ, מהם חובותיו והוצאותיו, האם יש לו זכויות קיימות ועתידיות שמהן הוא אמור ליהנות, ועוד.

 

חקירת יכולת ביוזמת הרשם, החייב או הזוכה

 

לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, יכולה חקירת יכולת להתבצע ביוזמתו של החייב אם הוא מעוניין להוכיח את חוסר יכולתו הכלכלית, או ביוזמת הרשם, או לפי בקשת הנושים כדי להראות שלחייב ישנה יכולת לפרוע את החוב, גם במקרה שבו החייב נחקר בעבר על יכולתו, אך הנושים לא זומנו לחקירה.

 

חייב שקיבל התראה על כך שהוטלה עליו הגבלה, ומעוניין לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו משתמט מחובותיו רשאי להתייצב ביוזמתו לחקירת יכולת. גם חייב שאינו יכול לעמוד בתשלום החוב הנקוב באזהרה, רשאי להתייצב ביוזמתו לחקירת יכולת במסגרת תקופת האזהרה, והרשם יכול לפרוס את החוב אם מצא טעמים לכך.

 

כיצד מתבצעת חקירת יכולת?

 

החקירה יכולה להתבצע בפומבי או בדלתיים סגורות על פי החלטת הרשם. הרשם רשאי להזמין עדים מטעם החייב, ולדרוש ממנו להציג מסמכים רלוונטיים המשקפים את מצבו הכלכלי. במקרה שבו השתכנע הרשם כי החייב אינו מסוגל לעמוד במלוא חובותיו, הוא יכול לפרוס את חובו לתשלומים חודשיים, אך באותה מידה רשאי גם להותיר את החיוב על כנו. במסגרת החקירה רשאי הרשם להכריז על המבקש כעל חייב מוגבל באמצעים שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו, ועקב כך עשויות להיות מוטלות עליו הגבלות שונות.

 

חייב שלא התייצב לחקירת יכולת בתוך פרק הזמן הקבוע באזהרה ולא פרע את החוב, ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום. הרשם יכול להזמין אותו לבירור, או לדרוש לקבל מידע אודותיו מגופים חיצוניים, כמו בנקים, משרדי ממשלה ועוד. בנוסף רשאי הרשם להטיל עליו מגבלות שונות כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הארכת תוקף דרכון, חשבון מוגבל בבנק וכדומה.

 

יש לך שאלה?

פורום הסדר חוב | מחיקת חובות

 

פטור מהתייצבות לחקירת יכולת

 

חייב שקיבל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו. את הפטור ניתן לקבל במקרים שבהם פסק הדין אינו כספי, או הוגש נגדו פסק דין למזונות, למימוש משכנתא או משכון, וכל עוד לא נדחתה בקשתו של החייב לצו תשלומים, טענת פרעתי, התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב. מהיום שבו נדחתה הבקשה או ההתנגדות שהגיש החייב, עליו להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההזמנה.