נפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל על אף שפרעת את החוב? מה באפשרותך לעשות? לטעון "פרעתי". טענת פרעתי הנה טענת הגנה המועלת כנגד דברי הזוכה בהליך הוצאה לפועל וכשמה כן היא, דהיינו החייב טוען כי פרע ושילם את החוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל ולכן אין יריבות בינו לבין הזוכה ויש לסגור את התיק.


החייב רשאי לטעון "פרעתי", כאשר הוא טוען כי מילא את החוב או אינו חייב עוד למלא את החוב. יודגש, טיעוניו של החייב אינם מוגבלים רק לטענת "פרעתי" במובנה המילולי, דהיינו, לפירעון חוב כספי בלבד, אלא לכל טענה מסוג כלשהו הפוטרת אותו מלמלא אחר פסק הדין באופן חלקי או מלא. למשל:


- התיישנות - החייב אינו צריך למלא את פסק הדין ולשלם את החוב משפסק הדין התיישן; 


- קיזוז - כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב;


- ויתור - הזוכה ויתר לחייב על השיק ולכן האחרון אינו צריך לפרוע אותו;


- פשרה - החייב טוען כי הגיע לפשרה עם הזוכה ולכן אינו חייב לו עוד.

סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מוגבלת לדיון בעובדות ובטענות שהתגבשו לאחר מועד מתן פסק הדין, ואין הוא מוסמך לדון בטענה כי החוב נפרע בתקופה שלפני מתן פסק הדין. טענה שהתגבשה לפני מתן פסק הדין- היה על החייב לטעון בבית המשפט שדן בתביעה ואין לה נפקות בהליכי הוצאה לפועל.


דוגמאות לטענת "פרעתי"


- אם מדובר במשכנתא - רשם ההוצאה לפועל מוסמך לדון אך ורק בעובדות ובטענות שהתגבשו לאחר מועד רישום המשכנתא בלשכת רישום המקרקעין;


- אם מדובר במשכון - רשם ההוצאה לפועל מוסמך לדון בעובדות ובטענות שהתגבשו לאחר מועד רישום המשכון ברשם המשכונות;


- אם מדובר בשטר - רשם ההוצאה לפועל מוסמך לדון בעובדות ובטענות שהתגבשו לאחר המועד שבו הומצאה לחייב ברשה לביצוע השטר
חייב המעלה טענת פרעתי, דהיינו שהוא טוען כי הוא מילא אחר פסק הדין או שהוא איננו חייב עוד למלא אחר פסק הדין (מקצתו או כולו), שומה עליו להוכיח טענותיו ועליו מוטל נטל ההוכחה להוכיח כי אכן שילם ופרע את החוב ו/או חלק ממנו.


להבדיל מטענות הגנה אחרות, החייב רשאי לטעון "פרעתי" בכל שלב של ההליך, משהחייב עשה כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, עד להכרעה בטענה. מן הטעם הזה, חייבים רבים מעלים את טענת "פרעתי" והיא אחת מטענות ההגנה הפופולאריות ביותר בהליך ההוצאה לפועל.


יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לכל ההשלכות של טענה זו, כדלהלן: במסגרת עיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל, לרוב, יורה רשם ההוצאה לפועל לחייב על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין. מה גם שחשוב לבסס היטב את טענת הפרעתי ואת הנימוקים לה, שכן, רשם ההוצאה לפועל יפסוק "הוצאות מיוחדות" נגד חייב שהעלה טענת "פרעתי" כאשר לא היה יסוד לטענתו.


על החלטת רשם ההוצאה לפועל בטענת "פרעתי" ניתן לערער בפני בית משפט השלום, תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה בטענה. במידה והחוב קשור לענייני משפחה- ניתן לערער בפני בית משפט לענייני משפחה, תוך 15 ימים מיום מתן ההחלטה בטענה.
 


עודכן ב: 11/03/2015