נפתח נגדך תיק הוצאה לפועל ואין ביכולתך לשלם את החוב? מאמר זה יסקור את האפשרות העומדת בפנייך כאשר אין באפשרותך לפרוע את החוב.

חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל ואין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או שאין ביכולתו לשלם את החוב לפי השיעורים שקבע רשם ההוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לצו תשלומים , קרי בקשה לשלם את החוב לפי המועדים והשיעורים שיציע החייב, בהתאם ליכולתו.


על החייב להגיש את הבקשה לצו תשלומים לרשם ההוצאה לפועל, תוך 20 יום מיום המצאת האזהרה לחייב. ככלל, לא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים כאשר מדובר בחוב מזונות.

איחוד תיקים


בסיטואציה בה נפתחו נגד חייב מספר תיקים בהוצאה לפועל, והוא אינו יכול לפרוע את חובותיו, ככלל, דרך הפעולה המומלצת הנה בקשה לאיחוד תיקים.


איחוד תיקים הנו מנגנון שמטרתו הינה לתת מענה לחייב, להקל על הסיטואציה הקשה בה הוא מצוי ולאפשר לו לשלם לכל הנושים במרוכז, לפי תוכנית תשלומים שתיקבע לפי יכולתו.


יודגש כי יש להיוועץ עם עו"ד בטרם בחירת דרך פעולה אפשרית עבור חייב, בהתאם לצרכיו, האינטרסים שלו ומהות החוב ו/או החובות.

דרך הגשת בקשה לצו תשלומים


על החייב להגיש בקשה מנומקת ולצרף הצהרה מנומקת בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב לרבות פרטים בדבר נכסים, הכנסות וחובות נוספים שלו ושל בן זוגו ושל הילדים הגרים עימו.


בנוסף, על החייב לצרף כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר כתובתו של החייב, נכסיו, מצבו הכלכלי וכיוצא בזה.
יש חשיבות להגשת הבקשה לפי התנאים הקבועים בחוק, שכן לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה שלא צורפו לה כלל המסמכים הנ"ל.

עם הגשת בקשה לצו תשלומים, לשכת ההוצאה לפועל מודיעה לזוכה על כך שהחייב הגיש את הבקשה.


בין אם הזוכה מסכים או לא מסכים לצו התשלומים שהוצע על ידי החייב, ההחלטה הסופית בקבלה או דחייה של בקשה לצו תשלומים, נתונה לרשם ההוצאה לפועל.


יוגש, גם אם הזוכה מסכים לבקשת החייב לצו תשלומים, זכות המילה האחרונה נתונה לרשם ההוצאה לפועל אשר רשאי לאשר את הבקשה או לדחותה.

תשלום החוב עד להחלטה בבקשה לצו תשלומים


עד להחלטת רשם ההוצאה לפועל בבקשה לצו תשלומים, על החייב לשלם את החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שהציע, אך לא ישלם תשלום חודשי בסכום הנמוך מ-150 ₪.

צו תשלומים וחקירת יכולת


במקרים מסוימים, החייב עשוי להיות חשוף לחקירת יכולת. כך למשל, הרשם רשאי להזמין את החייב לחקירת יכולת, בטרם החלטה בבקשה וכן במקרה בו הרשם החליט לדחות את הבקשה.


חקירת יכולת- רשם ההוצאה לפועל חוקר את החייב על מצבו הכלכלי, נכסיו, יציאותיו מהארץ וכניסותיו אליה, חובותיו והוצאותיו בכדי לברר את יכולתו לשלם את חובותיו.


חקירת יכולת נועדה לברר את מצבו הכלכלי של החייב ולגלות נכסים שהחייב מסתיר בפני נושיו.


חקירת היכולת חשובה ומשמעותית מאוד עבור החייב הן לצורך ההחלטה אם לקבל או לדחות את הבקשה לאיחוד תיקים והן לעניין פריסת החובות: פרקי הזמן להחזר החוב והסכום של כל תשלום.


חשוב לדעת: לחייב יש זכות להיות מיוצג על ידי עו"ד בחקירת היכולת- כדאי ומומלץ לחייב להיות מיוצג בחקירת היכולת על ידי עו"ד שיגן על האינטרסים של החייב במהלך החקירה.


המידע לעיל הינו כללי ואינו ממצה את כל הדינים ואת כל אפשרויות הפעולה בסוגיה זו.


על כן, מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום ההוצאה לפועל ובשום אופן לא מומלץ לבצע פעולה בהסתמך על המידע המובא לעיל בלבד.

 


עודכן ב: 19/11/2015