הסכם הפצה לרוב יכלול התייחסות לזכויותיהם ולחובותיהם של היצרן והמפיץ ויביא לידי ביטוי היבטים משפטיים ומסחריים שונים ומגוונים. למרות העובדה שניתן לערוך הסכם הפצה בעל פה ואין כל חובה חוקית לעשותו בכתב, רצוי מאוד שלא לוותר על הסכם כתוב ומפורט.

 

הוראות שנקבעו בהסכם ההפצה הן בעלות חשיבות קריטית להשגת יעדי ההפצה ולהתמודדות עם סיכונים משפטיים ופיננסיים הנלווים להתקשרות.


מהו תפקידו העיקרי של הסכם ההפצה?


הסכם הפצה נועד לתת מענה לשאלה כיצד יופצו המוצרים. אופן ההפצה של המוצרים, כמו גם תפקידיו של המפיץ, יהיו תלויים בתחומי פעילותה של החברה שמעוניינת לקבל שירותי הפצה. עם זאת, חשוב להבהיר כי גם בקרב חברות שפועלות בתחומים זהים יש שונות ממשית בדפוסי ההפצה ובתפקידי המפיצים. השוני בהסכמי ההפצה נובע ממקום מושבם של היצרן והמפיץ, טריטוריית ההפצה ומערכת הדינים החלה על הצדדים.


מכיוון שהיחסים שבין המפיץ ובין היצרן עלולים לחשוף את שני הצדדים לתביעות ולהליכים משפטיים בינם לבין עצמם ובינם לבין צדדים שלישיים, חשוב מאוד להתייחס להיבטים אלו בעת תכנון ועריכת חוזה ההפצה באמצעות עורך דין מתחום המשפט המסחרי שמתמחה בהסכמי ההפצה.


הגדרת המוצרים שהפצתם מועברת למפיץ


לפני תחילת ההתקשרות המסחרית בין הצדדים, חשוב להגדיר את המוצרים שהפצתם נמסרת למפיץ. לדוגמא, אם מכשיר מסוים מוגדר בחוזה ההפצה כמוצר שיופץ על ידי המפיץ, יש לתת את הדעת האם גרסאות מתקדמות יותר של אותו מכשיר יהיו כפופות אף הן להוראותיו של הסכם ההפצה או שהן מחוץ להתקשרות שבין הצדדים.


קביעת טריטוריית ההפצה


סוגיה חשובה נוספת בהסכם ההפצה היא הגדרת טריטוריית ההפצה. האם הפצת המוצר תוגבל לטריטוריה מסוימת, במדינות או בערים מסוימות. בנוסף, יש להתייחס להפצת המוצרים באמצעות המדיה, רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט ייעודיים. הגדרה מדויקת ונכונה של הטריטוריה כאמור, תסייע במניעת חילוקי דעות עתידיים בין היצרן ובין המפיץ.


בלעדיות בהפצת המוצרים


לרוב, הסכמי ההפצה מעניקים למפיץ זכות בלעדית בהפצת מוצריו של היצרן, כאשר המפיץ מצדו מתחייב שלא לשווק מוצרים של חברות המתחרות ביצרן. על היצרן לוודא, בין היתר, שהמפיץ שאינו משווק את מוצריו באמצעות מפיצי משנה(אלא אם כן הוסכם אחרת). מנגד, על המפיץ להבין האם אותם המוצרים שהוא מפיץ נמכרים תחת שם מסחרי אחר באמצעות מפיץ נוסף.


מן הראוי לציין, שבחלק מהמדינות הסכמי בלעדיות עלולים להיחשב כמזיקים לתחרות ולפיכך אף לבלתי חוקיים. על כן, רצוי להתייעץ עם עורך דין מקצועי ומיומן שמתמחה בהסכמי הפצה כדי לוודא שההסכם אינו מהווה עבירה על חוקי המדינה הרלבנטיים.


סמכות שיפוט וברירת דין


בהסכם הפצה חשוב להתייחס לסמכות השיפוט והדין החל במקרה שיתגלעו מחלוקות בין המפיץ ליצרן. יש לכך משמעות משפטית וכלכלית, לא כל שכן כאשר המפיץ והיצרן ממדינות שונות. תניית שיפוט מקומית בהסכם הפצה עם מפיץ זר, עשויה לגרום לכך שאחד הצדדים ימנע מלנקוט בהליכים משפטיים(כאשר יש בכך צורך). ניסוח תניית שיפוט והדין החל צריכה להיעשות בהתאם להוראות הדין והפסיקה ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים. ניסוח לא ברור עשוי להוביל לפסילת תניית השיפוט שנקבעה בהסכם.


התייחסות לזכויות קניין רוחני במוצרים


חשוב לאזן בין זכות המפיץ להשתמש בזכויות הקניין הרוחני של היצרן לצורך מכירה ושיווק מוצריו, לבין שמירת האינטרסים והזכויות של היצרן. אם היצרן לא יסדיר כראוי את סוגיות הקניין הרוחני בהסכם ההפצה, המפיץ עשוי לייחס לעצמו בעלות בזכויות הקניין הרוחני שבבעלות היצרן, ולגרום לכך שהיצרן לא יוכל לפעול בטריטוריה הרלבנטית.