בהתאם לסעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, על מעסיק לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, כאשר במסגרת חובה זו, על המעסיק לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית ובכל מקרה של תלונה, לפעול לבירורה ולמנוע את הישנות המעשים.

 

תקנות החוק מפרטות את חובות המעסיק במקרים שכאלה, ועם קבלת התלונה, על המעסיק להעביר את התלונה לטיפול האחראי במקום העבודה למקרים שכאלה. על האחראי מוטלות מספר חובות:

 

• ליידע את המתלונן/ת באשר לדרכי הטיפול שננקטו
• לשמוע את המתלונן/ת, את הנילון ועדים ולבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין.
• להגן על כבודם ופרטיותם של המעורבים
• לא לחשוף מידע שהגיע לידו, אלא לתועלת העניין
• להגיש למעסיק סיכום בכתב של הבירור בתוספת המלצות להמשך טיפול

 

כן קובעות התקנות, כי במהלך הבירור, על המעסיק להרחיק את הנילון מהמתלונן/ת ככל שניתן, ולהגן על המתלונן/ת מפני פגיעה בו כתוצאה מתלונתו.

 

בתום הבירור ובתוך 7 ימי עבודה על המעסיק להחליט על הפעלת הסמכויות שבידיו:

 

• מתן הוראות לעובדים המעורבים ונקיטת צעדים למניעת הישנות המעשה, לרבות התקנת תקנות וכללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה (קוד לבוש למשל).
• פתיחה בהליכים משמעתיים פנימיים
• אי נקיטת צעד כלשהו

 

על המעסיק למסור את החלטתו המנומקת בכתב לצדדים המעורבים, ורשאי הוא לשנות את החלטתו עקב שינוי נסיבות. כמו כן, מעסיק שלו יותר מ- 25 עובדים, חייב לפרסם תקנון המכיל את עיקרי החוק. מעסיק שלא מקיים את חובותיו לעיל, חשוף לתביעה אזרחית.

 

משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.